[FZH] WPS社区正式开始招募了!

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Thu Mar 29 14:34:23 UTC 2012


˵ÁËÄÇô¶àÔÝʱ»¹ÊÇ°×˵µÄ£¬ÈË¼ÒµÄ EULA ¶¼²»ÔÊÐíÔÙ·Ö·¢£¬ÈëÔ´µÄÊÂÇ黹ÊÇЪЪ°É¡£
ÔÚ 2012-3-29 ÏÂÎç8:32£¬"¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º

> ¿ÉÒԵġ£Ã²ËÆ£¬°üÐèÒªÓɹÜÀíÕßÍÆÈë¡£¹ÜÀíÕßÓ¦¸ÃÓµÓпÉÒÔ´ò°üµÄ²ÄÁÏ£ºÄ³ÖÖÐÎʽµÄÔ´Îļþ£¨Ô´´úÂë»òÕßÊÇÉÙÁ¿µÄ¶þ½øÖÆÎļþ£©ºÍspec¡£
>
> ÔÚ 2012Äê3ÔÂ29ÈÕÐÇÆÚËÄ£¬CyrusYzGTt дµÀ£º
>
> > .. ÄÇüN îËÆrun°ü¸ñʽÄØ£¿
> > ÓÚ 2012Äê03ÔÂ29ÈÕ 20:07, ¶ÅºêÓð дµÀ:
> > > òËÆÖ±½ÓÌṩrpmµÄÊÇÎÞ·¨½øÈërpmfusionµÄ.
> > >
> > > ÔÚ 2012Äê3ÔÂ29ÈÕÐÇÆÚËÄ£¬CyrusYzGTt дµÀ£º
> > >
> > >> ¿ÉÒÔßMÈë rpmfusion-nonfreeµÄ°É¡£¡£
> > >> ÓÚ 2012Äê03ÔÂ28ÈÕ 19:30, Robin Lee дµÀ:
> > >>> »áÊÇÃâ·ÑµÄ¡£
> > >>>
> > >>> On Wed, Mar 28, 2012 at 6:40 PM, Caius Chance <me在kaio.net
> <javascript:;>
> > <javascript:;>>
> > >> wrote:
> > >>>> ´ò³öíµÄ°ü„eÕfßM²»Á˹ٷ½Ô´£¬ÓÉì¶Ëü¡¸·ÇÃâÙM¡¹µÄÐÔÙ|£¬ßB fusion ¶¼ÊÕ²»Ï£¡
> > >>>>
> > >>>> K
> > >>>>
> > >>>> On Wednesday, 28 March 2012, Xiang Wang wrote:
> > >>>>
> > >>>>> *ÄÇÕæÐÄ Ã»Ê²Ã´Òâ˼¡£
> > >>>>> *
> > >>>>> On Wed, Mar 28, 2012 at 1:54 PM, iPino <chenzhipeter在gmail.com
> <javascript:;>
> > <javascript:;>
> > >>>> <javascript:;>>
> > >>>>> wrote:
> > >>>>>
> > >>>>>> ¹ÀÓ‹¾ÍÊÇÕÒÈËŽÍËû‚ƒá˜Œ¦²»Í¬°lÐаæ´ò°ü
> > >>>>>>
> > >>>>>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > >>>>>> ËùÓÐÎäÑbµÄÂ}ÙtÏÈÖª¶¼³É¹¦ÁË
> > >>>>>>
> > >>>>>>
> > >>>>>>
> > >>>>>> ÔÚ 2012Äê3ÔÂ27ÈÕ ÏÂÎç5:36£¬Caius Chance <me在kaio.net<javascript:;><javascript:;><javascript:;>> дµÀ£º
> > >>>>>>> On Tuesday, 27 March 2012, chenchacha <1241824064在qq.com
> <javascript:;>
> > <javascript:;>
> > >>>> <javascript:;>>
> > >>>>> wrote:
> > >>>>>>>> ²»¹ýÈç¹û²»¿ªÔ´µÄ»°£¬Ã»ÓÐÔ´´úÂëÓÖÔõô´ò°üÄØ£¬ÄѵÀ°Ñ±àÒëºÃµÄÎļþ´ò¸öѹËõ
> > >>>>>>>> °ü£¿
> > >>>>>>>>
> > >>>>>>>> »òÕßÏñ google ºÍ adobe ÄÇÑù½¨Á¢¸ö yum ²Ö¿â£¿
> > >>>>>>> ´ó¸ÅÊÇ°É
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> --
> > >>>>>>> Sent from mobile.
> > >>>>>>> --
> > >>>>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > >>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>>>> --
> > >>>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>>>>
> > >>>>>
> > >>>>> --
> > >>>>>
> > >>>>> *Best Regards~*
> > >>>>>
> > >>>>>
> > >>>>>
> > >>>>> *Xiang Wang*
> > >>>>>
> > >>>>> *CDC, TrendMicro*
> > >>>>> --
> > >>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>>>
> > >>>> --
> > >>>> Sent from mobile.
> > >>>> --
> > >>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>>
> > >>> --
> > >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list