[FZH] yum 坏了,

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Sat Mar 31 09:03:16 UTC 2012


»°ËµÄãÃÇ×° Fedora 17 µÄʱºò£¬Anaconda »á²»»áÌø³öÕâÑù×ӵĴíÎóÄØ£¿

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=806593

Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2012/3/31 zyichi在gmail.com <zyichi在gmail.com>

> ²»ÖªµÀÄǸö²½ÖèŪºÃµÄ¡£È»ºó yum update ¾Íû´íÁË¡£
>
> ¸ÕÉý¼¶µ½ Gnome 3.4 :-)
>
> 2012/3/31 zyichi在gmail.com <zyichi在gmail.com>
>
> > ¸Õ F17 Ò²ÓöÉÏÕâÇé¿öÁË¡£×öÁË 2 ¸ö²Ù×÷£¬ºÃÁË¡£
> >
> > $ sudo yum clean all
> > $ sudo yum update yum*
> >
> >
> > 2012/3/31 Ma Xiaojun <damage3025在gmail.com>
> >
> >> ÓÖéLÐÂÒŠ×RÁË¡£
> >>
> >> ֮ǰÎÒÒ²Óöµ½ß^Ò»·Nyum‰Äµô£¬²»ß^ÊÇEC2ÉÏ£¬Ö±½Ó°ÑÔ­íinstance„hµôÖØÐÂé_Ò»‚€£¬LOL
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list