[FZH] fedora14下编译linux2.6.32.2内核后,新内核用户无法login

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Sat May 12 14:51:16 UTC 2012


2.6.28 µÄʱºò ext4 ¾ÍÒѾ­ mark stable£¬»ùÓÚ Fedora 12 ºÍ Fedora 13 µÄ RHEL 6 ÊÇÓà 2.6.32
Äں˵ģ¬Ä¬ÈϾÍÊÇÓà ext4 Îļþϵͳ¡£

±È½Ï´óµÄ¿ÉÄÜÊÇ£¬±àÒëµÄʱºòÂ¥Ö÷°Ñ ext4 ±àÒë³ÉÄ£¿é£¬¶ø²»ÊDZàÒëµ½ÄÚºËÀ¶øÆô¶¯·ÖÇøÇ¡Ç¡ÓÖÊÇ ext4 µÄ£¬ËùÒÔÆô¶¯Ê§°ÜÁË¡£

Snt From My Heart
My Page: http://www.liangsuilong.info
2012/5/12 kukey <wei.kukey在gmail.com>

> ÊÇÒòΪ2.6Äںˣ¬ext4Îļþϵͳ»¹ÊÇʵÑé½×¶Î£¬²»ÊÇĬÈϵÄÑ¡ÏËùÒÔÔÚ±àÒëµÄʱºòÓ¦¸ÃÑ¡Ôñext4Îļþϵͳ¡£
> ½¨ÒéÄãÈ¥ÏÖÔÚеÄÄںˣ¬½øÐбàÒ룬¾Í¿ÉÒÔÁË¡£
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list