[FZH] libsocialweb 这个包是不是有问题??

chopin xiao chopins.xiao at gmail.com
Mon May 14 04:59:55 UTC 2012


¹Ø¼üËûÁ¬µÄÊÇ flickr ¶ø²»ÊÇ google

ÔÚ 2012Äê5ÔÂ14ÈÕ ÏÂÎç12:32£¬Mike Manilone <crtmike在gmx.us> дµÀ£º
> Google Calendar/Contacts/Documents¡¡Óû§±íʾºÜºÃÓá£
>
> ÔÚ 2012-05-14Ò»µÄ 10:15 +0800£¬chopin xiaoдµÀ£º
>> ÎÒ²»ÖªµÀΪʲôҪ¼¯³ÉÕâ¸öÉç½»¶«Î÷, ¶øÇÒ²»ÄÜɾ³ýµô£¬²»ÄÜÆÁ±Îµô
>>
>> ÔÚ 2012Äê5ÔÂ14ÈÕ ÉÏÎç9:57£¬chopin xiao <chopins.xiao在gmail.com> дµÀ£º
>> > Ò»Ö±¶¼ÓÐÍøÂç·ÃÎÊ£¬ ºǫ́´«¶«Î÷£¿£¿£¿
>> > tcp        1      0 BM:56148
>> > www.flickr.vip.mud.yah:http CLOSE_WAIT  6651/libsocialweb-c off
>> > (0.00/0/0)
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list