[FZH] [NJLUG] [SHLUG]写了个豆瓣音乐的emacs插件播放在线音乐

Gaofeng Zeng ndtm.idea at gmail.com
Tue Nov 6 05:20:02 UTC 2012


°¦, ÎÒÊÇÓà Vim µÄ. ¾Ý˵Óà Emacs µÄÊÇÉñ.


ÔÚ 2012Äê11ÔÂ6ÈÕ ÏÂÎç1:03£¬Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>дµÀ£º

> *ÄǸçÃÇдµÄ²»´í¡£
> *
> 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
>
> > ¶Ô¡£sina±È½ÏºñµÀµÄopenapi¡£
> >
> > ÔÚ 12-11-6£¬Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> дµÀ£º
> > > *Ëûµ÷µÄÊÇsina weiboµÄAPI£¬´ÓÈÏÖ¤ÄDz½¾Í¿´ÄÜ¿´³öÀ´ÁË¡£*
> > > *
> > > *
> > > *ËûÓ¦¸Ã²»ÊÇ×¥°üµÄ½á¹û¡£
> > > *
> > > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > >
> > >> https://github.com/austin-----/weibo.emacs
> > >>
> > >> ÔÚ 12-11-6£¬Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> дµÀ£º
> > >> > *
> > >> > *
> > >> > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > >> >
> > >> >> ÀíÂÛÉÏ»ùÓÚjson¿ÉÒÔ¡°Ä£Ä⡱¼¸ºõËùÓеÄwebÓ¦Óðɣ¿
> > >> >> ¼ÇµÃ¿´weibo.elµÄ´úÂëҲʹÓÃÕßÖÖ·½Ê½À´ÊµÏֵġ£
> > >> >>
> > >> >
> > >> > ÓÐЩµØ·½»¹ÊDZȽϷѾ¢µÄ£¬±ÈÈçËûÓÃÁËʲôµÇ½¼ÓÃÜÖ®ÀàµÄ¡£
> > >> >
> > >> > ÄãÔÚÄÄÀï¿´µ½weibo.elµÄ£¿
> > >> >
> > >> >
> > >> >
> > >> >>
> > >> >> ÔÚ 12-11-5£¬Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> дµÀ£º
> > >> >> > *°ó¶¨¼üÕâ»îÍêÈ«¿ÉÒÔ×Ô¼º¸É£¬  function·´Õý¶¼ÓÐÁË¡£
> > >> >> >
> > >> >> > ÿ¸öÈ˵İ´¼üϲºÃ²»Ò»Ñù,ÎÒ¾Íû°ó¶¨¡£**
> > >> >> > *
> > >> >> > On Mon, Nov 5, 2012 at 10:29 PM, tong hui <tonghuix在gmail.com>
> > wrote:
> > >> >> >
> > >> >> >> ³¬¼¶¶¥£¡Èç¹ûÄܹ»Óиü¶à°ó¶¨¿ì½Ý¼ü¾Í¸üºÃÁË
> > >> >> >> On Nov 5, 2012 9:17 PM, "Xiang Wang" <wxjeacen在gmail.com>
> wrote:
> > >> >> >>
> > >> >> >> > *×¥ÁËÏÂdouban.fmµÄHTTP°ü£¬Ð´Á˸öemacsϵIJå¼þ¡£
> > >> >> >> >
> > >> >> >> >
> > >> https://github.com/wxjeacen/douban-music/blob/master/douban-music.el
> > >> >> >> >
> > >> >> >> > È·±£ÄãÒѾ­°²×°ÁËmpg123 Õâ¸ötool(ÓÃÀ´½âÂë),ĬÈÏϵͳӦ¸Ã°²×°ºÃÁ˵ġ£
> > >> >> >> > °ÑÉÏÃæÎļþ·Åµ½ÄãµÄ load-pathÏ£¬²¢ÇÒloadÆðÀ´¡£
> > >> >> >> > M-x douban-music-play-song ¾Í¿ÉÒÔrunÁË¡£
> > >> >> >> > »¹ÌṩÁËһЩ±ðµÄ½Ó¿Ú
> > >> >> >> > M-x douban-music-play-next-song
> > >> >> >> > M-x douban-music-stop-play
> > >> >> >> > *
> > >> >> >> > --
> > >> >> >> >
> > >> >> >> > *Best Regards~*
> > >> >> >> >
> > >> >> >> >
> > >> >> >> > *Xiang Wang*
> > >> >> >> >
> > >> >> >> > *CDC, TrendMicro*
> > >> >> >> > --
> > >> >> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> >> >> >
> > >> >> >> --
> > >> >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> >> >>
> > >> >> >
> > >> >> >
> > >> >> >
> > >> >> > --
> > >> >> >
> > >> >> > *Best Regards~*
> > >> >> >
> > >> >> >
> > >> >> > *Xiang Wang*
> > >> >> >
> > >> >> > *CDC, TrendMicro*
> > >> >> > --
> > >> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> >> >
> > >> >>
> > >> >>
> > >> >> --
> > >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> >> --
> > >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> >>
> > >> >
> > >> >
> > >> >
> > >> > --
> > >> >
> > >> > *Best Regards~*
> > >> >
> > >> >
> > >> > *Xiang Wang*
> > >> >
> > >> > *CDC, TrendMicro*
> > >> > --
> > >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> >
> > >>
> > >>
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > >
> > > *Best Regards~*
> > >
> > >
> > > *Xiang Wang*
> > >
> > > *CDC, TrendMicro*
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
>
> *Best Regards~*
>
>
> *Xiang Wang*
>
> *CDC, TrendMicro*
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list