[FZH] fcitx升级之后无法在gtk程序中调出

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Tue Nov 6 05:32:11 UTC 2012


»òÕßÄã´ò¿ª updates-testing Éý¼¶µ½ 4.2.6.1 °ÉSent From My Heart
My Page: http://www.liangsuilong.info
2012/11/6 Peng Wu <peng.e.wu在gmail.com>

> ÔÚ 2012-11-06¶þµÄ 12:54 +0800£¬Tristan HuangдµÀ£º
> > CSSlayer£¿
> > »¹ÊÇ°üά»¤Õߣ¿
> >
> °üά»¤Õß Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>
>
> > ÔÚ 12-11-6£¬Peng Wu<peng.e.wu在gmail.com> дµÀ£º
> > > ¸Õ¸Õ²é¿´ÁËfcitxµÄrpm spec, ËüºÃÏñ×öÁË´¦Àí:
> > > %post gtk2
> > > %{_bindir}/update-gtk-immodules %{_host} || :
> > >
> > > Òª²»ÄãÎÊÎÊά»¤Õß¡£
> > >
> > > ÔÚ 2012-11-06¶þµÄ 12:19 +0800£¬Tristan HuangдµÀ£º
> > >> hi ¸÷λ´óÏÀ£¬
> > >> ÎÒÇ°Ì콫fcitxÉý¼¶µ½4.2.5²¢ÖØÆôµçÄÔºó¾ÍÎÞ·¨ÔÚGTK³ÌÐòÖÐʹÓÃÁË¡£·Å¹·ºóµÃµ½
> > >> µÄ½á¹ûÊÇ£ºÔÚÉý¼¶¹ý³ÌÖÐÇå¿ÕÁË/etc/gtk-2.0/gtk.immoduleÎļþ¡£°´ÕÕÍøÉϵķ½
> > >> ·¨²Ù×÷£º
> > >>
> > >> 1¡¢ÓÃÒÔÏÂÖ¸ÁîÖØе¼Èëgtk.immoduleÎļþµÄÄÚÈÝ£º
> > >> gtk-query-immodules-2.0-32 | sudo tee /etc/gtk-2.0/gtk.immodules
> > >> 2¡¢ÐÞ¸Ägtk.immoduleÎļþ:
> > >> - "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx"
> > >> "/usr/share/locale" "en:ja:ko:zh:*"
> > >> + "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx"
> > >> "/usr/share/locale" "en:ja:ko:zh:*"
> > >>
> > >> - "xim" "X Input Method" "gtk20" "/usr/share/locale" "ko:ja:th:zh"
> > >> + "xim" "X Input Method" "gtk20" "/usr/share/locale" "en:ko:ja:th:zh"
> > >>
> > >> ÖØеǼ֮ºóÎÊÌâ½â¾ö¡£
> > >>
> > >> ÇëÎÊÕâÊÇBUGÂð£¿ÊÇ·ñÿ´Î¸üÐÂÍ궼ҪÖØÐÂÉèÖÃÕâ¸öÎļþ£¿
> > >>
> > >> OS:F17
> > >> fcitx:4.2.5
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list