[FZH] fcitx升级之后无法在gtk程序中调出

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Tue Nov 6 07:49:28 UTC 2012


Ò»°ãÓõúúõľͲ»ÓÃÉý¼¶ÁË¡£¡£¡£

On 11/6/12, Tristan Huang <tristan.j.huang at gmail.com> wrote:
> ÐÞÐÞ²¹²¹»¹ÄÜÓã¬ÏȲ»Ã¦»îÁË¡£
> ²»ÖªµÀ±ðÈËÔÚÉý¼¶µÄʱºò»á²»»áÓöµ½Õâ¸öÎÊÌâ¡­¡­ ÄѵÀÎÒÊǸöÀý£¿
>
> ÔÚ 12-11-6£¬Liang Suilong<liangsuilong at gmail.com> дµÀ£º
>> »òÕßÄã´ò¿ª updates-testing Éý¼¶µ½ 4.2.6.1 °É
>>
>>
>>
>> Sent From My Heart
>> My Page: http://www.liangsuilong.info
>>
>>
>>
>>
>> 2012/11/6 Peng Wu <peng.e.wu at gmail.com>
>>
>>> ÔÚ 2012-11-06¶þµÄ 12:54 +0800£¬Tristan HuangдµÀ£º
>>> > CSSlayer£¿
>>> > »¹ÊÇ°üά»¤Õߣ¿
>>> >
>>> °üά»¤Õß Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>
>>>
>>> > ÔÚ 12-11-6£¬Peng Wu<peng.e.wu at gmail.com> дµÀ£º
>>> > > ¸Õ¸Õ²é¿´ÁËfcitxµÄrpm spec, ËüºÃÏñ×öÁË´¦Àí:
>>> > > %post gtk2
>>> > > %{_bindir}/update-gtk-immodules %{_host} || :
>>> > >
>>> > > Òª²»ÄãÎÊÎÊά»¤Õß¡£
>>> > >
>>> > > ÔÚ 2012-11-06¶þµÄ 12:19 +0800£¬Tristan HuangдµÀ£º
>>> > >> hi ¸÷λ´óÏÀ£¬
>>> > >> ÎÒÇ°Ì콫fcitxÉý¼¶µ½4.2.5²¢ÖØÆôµçÄÔºó¾ÍÎÞ·¨ÔÚGTK³ÌÐòÖÐʹÓÃÁË¡£·Å¹·ºóµÃµ½
>>> > >> µÄ½á¹ûÊÇ£ºÔÚÉý¼¶¹ý³ÌÖÐÇå¿ÕÁË/etc/gtk-2.0/gtk.immoduleÎļþ¡£°´ÕÕÍøÉϵķ½
>>> > >> ·¨²Ù×÷£º
>>> > >>
>>> > >> 1¡¢ÓÃÒÔÏÂÖ¸ÁîÖØе¼Èëgtk.immoduleÎļþµÄÄÚÈÝ£º
>>> > >> gtk-query-immodules-2.0-32 | sudo tee /etc/gtk-2.0/gtk.immodules
>>> > >> 2¡¢ÐÞ¸Ägtk.immoduleÎļþ:
>>> > >> - "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx"
>>> > >> "/usr/share/locale" "en:ja:ko:zh:*"
>>> > >> + "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx"
>>> > >> "/usr/share/locale" "en:ja:ko:zh:*"
>>> > >>
>>> > >> - "xim" "X Input Method" "gtk20" "/usr/share/locale" "ko:ja:th:zh"
>>> > >> + "xim" "X Input Method" "gtk20" "/usr/share/locale"
>>> > >> "en:ko:ja:th:zh"
>>> > >>
>>> > >> ÖØеǼ֮ºóÎÊÌâ½â¾ö¡£
>>> > >>
>>> > >> ÇëÎÊÕâÊÇBUGÂð£¿ÊÇ·ñÿ´Î¸üÐÂÍ궼ҪÖØÐÂÉèÖÃÕâ¸öÎļþ£¿
>>> > >>
>>> > >> OS:F17
>>> > >> fcitx:4.2.5
>>> > >> --
>>> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> > >
>>> > >
>>> > > --
>>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> > >
>>> >
>>> >
>>>
>>>
>>> --
>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>
>>
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


-- 


*Yours sincerely,*
*Christopher Meng*

Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
http://cicku.me
http://mirrors.cicku.me


More information about the Chinese mailing list