[FZH] [NJLUG] [SHLUG]写了个豆瓣音乐的emacs插件播放在线音乐

Xiang Wang wxjeacen at gmail.com
Wed Nov 7 01:45:16 UTC 2012


*怎么我的emacs 23就有aget这个函数?
*
2012/11/6 JiaQi Dong <dong.sexp在gmail.com>

> 很好用的,感谢分享。
>
> 不过貌似只能是emacs24才行,emacs23没有aget函数。
>
>
> 在 2012年11月6日 下午2:26,Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>写道:
>
> > *我准备把webqq 写到emacs里去。
> > *
> > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> >
> > > 在看过源代码前我都不知道Emacs还能干这个 - -
> > >
> > > 在 12-11-6,Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> 写道:
> > > > *那哥们写的不错。
> > > > *
> > > > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > > >
> > > >> 对。sina比较厚道的openapi。
> > > >>
> > > >> 在 12-11-6,Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> 写道:
> > > >> > *他调的是sina weibo的API,从认证那步就看能看出来了。*
> > > >> > *
> > > >> > *
> > > >> > *他应该不是抓包的结果。
> > > >> > *
> > > >> > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > > >> >
> > > >> >> https://github.com/austin-----/weibo.emacs
> > > >> >>
> > > >> >> 在 12-11-6,Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> 写道:
> > > >> >> > *
> > > >> >> > *
> > > >> >> > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > > >> >> >
> > > >> >> >> 理论上基于json可以“模拟”几乎所有的web应用吧?
> > > >> >> >> 记得看weibo.el的代码也使用者种方式来实现的。
> > > >> >> >>
> > > >> >> >
> > > >> >> > 有些地方还是比较费劲的,比如他用了什么登陆加密之类的。
> > > >> >> >
> > > >> >> > 你在哪里看到weibo.el的?
> > > >> >> >
> > > >> >> >
> > > >> >> >
> > > >> >> >>
> > > >> >> >> 在 12-11-5,Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> 写道:
> > > >> >> >> > *绑定键这活完全可以自己干,  function反正都有了。
> > > >> >> >> >
> > > >> >> >> > 每个人的按键喜好不一样,我就没绑定。**
> > > >> >> >> > *
> > > >> >> >> > On Mon, Nov 5, 2012 at 10:29 PM, tong hui <
> tonghuix在gmail.com
> > >
> > > >> wrote:
> > > >> >> >> >
> > > >> >> >> >> 超级顶!如果能够有更多绑定快捷键就更好了
> > > >> >> >> >> On Nov 5, 2012 9:17 PM, "Xiang Wang" <wxjeacen在gmail.com>
> > > wrote:
> > > >> >> >> >>
> > > >> >> >> >> > *抓了下douban.fm的HTTP包,写了个emacs下的插件。
> > > >> >> >> >> >
> > > >> >> >> >> >
> > > >> >>
> > https://github.com/wxjeacen/douban-music/blob/master/douban-music.el
> > > >> >> >> >> >
> > > >> >> >> >> > 确保你已经安装了mpg123 这个tool(用来解码),默认系统应该安装好了的。
> > > >> >> >> >> > 把上面文件放到你的 load-path下,并且load起来。
> > > >> >> >> >> > M-x douban-music-play-song 就可以run了。
> > > >> >> >> >> > 还提供了一些别的接口
> > > >> >> >> >> > M-x douban-music-play-next-song
> > > >> >> >> >> > M-x douban-music-stop-play
> > > >> >> >> >> > *
> > > >> >> >> >> > --
> > > >> >> >> >> >
> > > >> >> >> >> > *Best Regards~*
> > > >> >> >> >> >
> > > >> >> >> >> >
> > > >> >> >> >> > *Xiang Wang*
> > > >> >> >> >> >
> > > >> >> >> >> > *CDC, TrendMicro*
> > > >> >> >> >> > --
> > > >> >> >> >> > Fedora中文郵件列表:
> > > >> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >> >> >> >
> > > >> >> >> >> --
> > > >> >> >> >> Fedora中文郵件列表:
> > > >> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >> >> >>
> > > >> >> >> >
> > > >> >> >> >
> > > >> >> >> >
> > > >> >> >> > --
> > > >> >> >> >
> > > >> >> >> > *Best Regards~*
> > > >> >> >> >
> > > >> >> >> >
> > > >> >> >> > *Xiang Wang*
> > > >> >> >> >
> > > >> >> >> > *CDC, TrendMicro*
> > > >> >> >> > --
> > > >> >> >> > Fedora中文郵件列表:
> > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >> >> >
> > > >> >> >>
> > > >> >> >>
> > > >> >> >> --
> > > >> >> >> Fedora中文郵件列表:
> > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >> >> --
> > > >> >> >> Fedora中文郵件列表:
> > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >> >>
> > > >> >> >
> > > >> >> >
> > > >> >> >
> > > >> >> > --
> > > >> >> >
> > > >> >> > *Best Regards~*
> > > >> >> >
> > > >> >> >
> > > >> >> > *Xiang Wang*
> > > >> >> >
> > > >> >> > *CDC, TrendMicro*
> > > >> >> > --
> > > >> >> > Fedora中文郵件列表:
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >> >
> > > >> >>
> > > >> >>
> > > >> >> --
> > > >> >> Fedora中文郵件列表:
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >> --
> > > >> >> Fedora中文郵件列表:
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >>
> > > >> >
> > > >> >
> > > >> >
> > > >> > --
> > > >> >
> > > >> > *Best Regards~*
> > > >> >
> > > >> >
> > > >> > *Xiang Wang*
> > > >> >
> > > >> > *CDC, TrendMicro*
> > > >> > --
> > > >> > Fedora中文郵件列表:
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >
> > > >>
> > > >>
> > > >> --
> > > >> Fedora中文郵件列表:
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> --
> > > >> Fedora中文郵件列表:
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >>
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > >
> > > > *Best Regards~*
> > > >
> > > >
> > > > *Xiang Wang*
> > > >
> > > > *CDC, TrendMicro*
> > > > --
> > > > Fedora中文郵件列表:
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > --
> > > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> >
> > *Best Regards~*
> >
> >
> > *Xiang Wang*
> >
> > *CDC, TrendMicro*
> > --
> > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 

*Best Regards~*


*Xiang Wang*

*CDC, TrendMicro*


More information about the Chinese mailing list