[FZH] [NJLUG] [SHLUG]写了个豆瓣音乐的emacs插件播放在线音乐

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Wed Nov 7 02:21:18 UTC 2012


`emacs --debug-init'

Debugger entered--Lisp error: (file-error "Cannot open loa$
 require(package)
 eval-buffer(#<buffer *load*> nil "/Users/johnny/.emacs" n$
 load-with-code-conversion("/Users/johnny/.emacs" "/Users/j$
 load("~/.emacs" t t)
 #[nil "^H\205\276^@  \306=\203^Q^@\307^H\310Q\202A^@ \3$
 command-line()
 normal-top-level()

2012/11/7 Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>

> `emacs --debug-init' È»ºó°Ñ backtraceÀïÃæµÄ´íÎ󱨸淢ÉÏÀ´¿´¿´¡£*
> *
> 2012/11/7 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
>
> > emacsÐÂÊÖÎÊÏÂÔÚosxÏÂÎÒµÄÅäÖÃÔõô±¨´íÄØ£¿
> >
> > (add-to-list 'load-path "~/.emacs.d/plugins/douban-music.el")
> > (require 'douban-music)
> >
> > ´íÎóÐÅÏ¢£º
> >
> > Warning (initialization): An error occurred while loading
> > `/Users/johnny/.emacs':
> >
> > Symbol's value as variable is void: <!DOCTYPE
> >
> > To ensure normal operation, you should investigate and remove the
> > cause of the error in your initialization file. Start Emacs with
> > the `--debug-init' option to view a complete error backtrace.
> >
> >
> >
> > 2012/11/7 Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>
> >
> > > *ÔõôÎÒµÄemacs 23¾ÍÓÐagetÕâ¸öº¯Êý£¿
> > > *
> > > 2012/11/6 JiaQi Dong <dong.sexp在gmail.com>
> > >
> > > > ºÜºÃÓõģ¬¸Ðл·ÖÏí¡£
> > > >
> > > > ²»¹ýòËÆÖ»ÄÜÊÇemacs24²ÅÐУ¬emacs23ûÓÐagetº¯Êý¡£
> > > >
> > > >
> > > > ÔÚ 2012Äê11ÔÂ6ÈÕ ÏÂÎç2:26£¬Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>дµÀ£º
> > > >
> > > > > *ÎÒ×¼±¸°Ñwebqq дµ½emacsÀïÈ¥¡£
> > > > > *
> > > > > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > > > >
> > > > > > ÔÚ¿´¹ýÔ´´úÂëÇ°ÎÒ¶¼²»ÖªµÀEmacs»¹ÄܸÉÕâ¸ö - -
> > > > > >
> > > > > > ÔÚ 12-11-6£¬Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> дµÀ£º
> > > > > > > *ÄǸçÃÇдµÄ²»´í¡£
> > > > > > > *
> > > > > > > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > > > > > >
> > > > > > >> ¶Ô¡£sina±È½ÏºñµÀµÄopenapi¡£
> > > > > > >>
> > > > > > >> ÔÚ 12-11-6£¬Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> дµÀ£º
> > > > > > >> > *Ëûµ÷µÄÊÇsina weiboµÄAPI£¬´ÓÈÏÖ¤ÄDz½¾Í¿´ÄÜ¿´³öÀ´ÁË¡£*
> > > > > > >> > *
> > > > > > >> > *
> > > > > > >> > *ËûÓ¦¸Ã²»ÊÇ×¥°üµÄ½á¹û¡£
> > > > > > >> > *
> > > > > > >> > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > > > > > >> >
> > > > > > >> >> https://github.com/austin-----/weibo.emacs
> > > > > > >> >>
> > > > > > >> >> ÔÚ 12-11-6£¬Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> дµÀ£º
> > > > > > >> >> > *
> > > > > > >> >> > *
> > > > > > >> >> > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> >> ÀíÂÛÉÏ»ùÓÚjson¿ÉÒÔ¡°Ä£Ä⡱¼¸ºõËùÓеÄwebÓ¦Óðɣ¿
> > > > > > >> >> >> ¼ÇµÃ¿´weibo.elµÄ´úÂëҲʹÓÃÕßÖÖ·½Ê½À´ÊµÏֵġ£
> > > > > > >> >> >>
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> > ÓÐЩµØ·½»¹ÊDZȽϷѾ¢µÄ£¬±ÈÈçËûÓÃÁËʲôµÇ½¼ÓÃÜÖ®ÀàµÄ¡£
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> > ÄãÔÚÄÄÀï¿´µ½weibo.elµÄ£¿
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> >>
> > > > > > >> >> >> ÔÚ 12-11-5£¬Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> дµÀ£º
> > > > > > >> >> >> > *°ó¶¨¼üÕâ»îÍêÈ«¿ÉÒÔ×Ô¼º¸É£¬ function·´Õý¶¼ÓÐÁË¡£
> > > > > > >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> > ÿ¸öÈ˵İ´¼üϲºÃ²»Ò»Ñù,ÎÒ¾Íû°ó¶¨¡£**
> > > > > > >> >> >> > *
> > > > > > >> >> >> > On Mon, Nov 5, 2012 at 10:29 PM, tong hui <
> > > > tonghuix在gmail.com
> > > > > >
> > > > > > >> wrote:
> > > > > > >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> >> ³¬¼¶¶¥£¡Èç¹ûÄܹ»Óиü¶à°ó¶¨¿ì½Ý¼ü¾Í¸üºÃÁË
> > > > > > >> >> >> >> On Nov 5, 2012 9:17 PM, "Xiang Wang" <
> > wxjeacen在gmail.com
> > > >
> > > > > > wrote:
> > > > > > >> >> >> >>
> > > > > > >> >> >> >> > *×¥ÁËÏÂdouban.fmµÄHTTP°ü£¬Ð´Á˸öemacsϵIJå¼þ¡£
> > > > > > >> >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> >> >
> > > > > > >> >>
> > > > >
> https://github.com/wxjeacen/douban-music/blob/master/douban-music.el
> > > > > > >> >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> >> > È·±£ÄãÒѾ­°²×°ÁËmpg123 Õâ¸ötool(ÓÃÀ´½âÂë),ĬÈÏϵͳӦ¸Ã°²×°ºÃÁ˵ġ£
> > > > > > >> >> >> >> > °ÑÉÏÃæÎļþ·Åµ½ÄãµÄ load-pathÏ£¬²¢ÇÒloadÆðÀ´¡£
> > > > > > >> >> >> >> > M-x douban-music-play-song ¾Í¿ÉÒÔrunÁË¡£
> > > > > > >> >> >> >> > »¹ÌṩÁËһЩ±ðµÄ½Ó¿Ú
> > > > > > >> >> >> >> > M-x douban-music-play-next-song
> > > > > > >> >> >> >> > M-x douban-music-stop-play
> > > > > > >> >> >> >> > *
> > > > > > >> >> >> >> > --
> > > > > > >> >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> >> > *Best Regards~*
> > > > > > >> >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> >> > *Xiang Wang*
> > > > > > >> >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> >> > *CDC, TrendMicro*
> > > > > > >> >> >> >> > --
> > > > > > >> >> >> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > >> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >> >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> >> --
> > > > > > >> >> >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > >> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >> >> >> >>
> > > > > > >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> > --
> > > > > > >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> > *Best Regards~*
> > > > > > >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> > *Xiang Wang*
> > > > > > >> >> >> >
> > > > > > >> >> >> > *CDC, TrendMicro*
> > > > > > >> >> >> > --
> > > > > > >> >> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >> >> >> >
> > > > > > >> >> >>
> > > > > > >> >> >>
> > > > > > >> >> >> --
> > > > > > >> >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >> >> >> --
> > > > > > >> >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >> >> >>
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> > --
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> > *Best Regards~*
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> > *Xiang Wang*
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >> > *CDC, TrendMicro*
> > > > > > >> >> > --
> > > > > > >> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >> >> >
> > > > > > >> >>
> > > > > > >> >>
> > > > > > >> >> --
> > > > > > >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >> >> --
> > > > > > >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >> >>
> > > > > > >> >
> > > > > > >> >
> > > > > > >> >
> > > > > > >> > --
> > > > > > >> >
> > > > > > >> > *Best Regards~*
> > > > > > >> >
> > > > > > >> >
> > > > > > >> > *Xiang Wang*
> > > > > > >> >
> > > > > > >> > *CDC, TrendMicro*
> > > > > > >> > --
> > > > > > >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >> >
> > > > > > >>
> > > > > > >>
> > > > > > >> --
> > > > > > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >> --
> > > > > > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >>
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > --
> > > > > > >
> > > > > > > *Best Regards~*
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > *Xiang Wang*
> > > > > > >
> > > > > > > *CDC, TrendMicro*
> > > > > > > --
> > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > --
> > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > >
> > > > > *Best Regards~*
> > > > >
> > > > >
> > > > > *Xiang Wang*
> > > > >
> > > > > *CDC, TrendMicro*
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > > --
> > >
> > > *Best Regards~*
> > >
> > >
> > > *Xiang Wang*
> > >
> > > *CDC, TrendMicro*
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
>
> *Best Regards~*
>
>
> *Xiang Wang*
>
> *CDC, TrendMicro*
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list