[FZH] yum 更新时的是否进行了安全验证验证?

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Nov 7 08:33:41 UTC 2012


Òâ˼ÊÇÄãµÄÇ©ÃûÍêÕû£¬Î´±»ÆÆ»µ
ÔÚ 2012-11-7 PM4:21£¬"toknot xiao" <chopins.xiao at gmail.com>дµÀ£º

> ûÓÐÈκÎÐÞ¸ÄÊÇʲôÒâ˼£¿
> ÊÇ˵ÎÒ»¹Î´µ¼ÈëÇ©Ãû£¿
>
>
> ÔÚ 2012Äê11ÔÂ7ÈÕ ÉÏÎç4:59£¬Yuan Yijun <bbbush.yuan at gmail.com>дµÀ£º
>
> > rpm -V ûÓÐÊä³ö±íʾûÓÐÈκÎÐ޸ġ£
> >
> > 2012/11/6 toknot xiao <chopins.xiao at gmail.com>:
> > >  ÎÒʹÓÃrpm -V fedora-release ûÓÐÈκÎÊä³ö
> > > Ô­À´µÄKEYÊÇ·ñÓÐЧҲ²»ÖªµÀÁË
> > >
> > >
> > > ÔÚ 2012Äê11ÔÂ7ÈÕ ÉÏÎç2:20£¬Yuan Yijun <bbbush.yuan at gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > >> GPG ÊÇÐèÒª×Ô¼ºÑéÖ¤µÄ°É£¿¼ÙÉèÄã×° Fedora µÄʱºò£¬ÑéÖ¤¹ý ISO µÄ SHA-1 µÄ GPG
> > >> Ç©Ãû(https://fedoraproject.org/en/verify д×Å£¬ÕâÒ»²½µÄ gpg key ÊÇͨ¹ý https
> > >> ÏÂÔصÄ)£¬ÄÇô֮ºó°²×°Èí¼þ°üµÄʱºò£¬Ö»ÒªÓà rpm -V fedora-release ÑéÖ¤Ò»ÏÂԤװµÄ key ÊDz»ÊÇ¿ÉÐÅ¡£Èç¹ûÄã¾õµÃԤװµÄ
> > >> key ûÓÐÎÊÌ⣬ÄÇô yum Ìáʾ°²×°Èí¼þ°ü¡¢µ¼Èë key µÄʱºò¾Í²»Óõ£ÐĽٳÖÁË¡£¿´Õâ¸öÁ´½Ó£¬Ô¤×°µÄ key ÊDZØÐèµÄ
> > >> https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=530598
> > >>
> > >> 2012/11/6 toknot xiao <chopins.xiao at gmail.com>:
> > >> > ×î½ü¸üÐÂϵͳ·¢ÏÖHTTPÏÂÔػᱻÔËÓªÉ̽ٳ֣¬¶øÇÒYUMÏÂÔصÄʱºò´óÁ¿Ê¹ÓõÄÊÇHTTPЭÒ飬Òò´ËÒ²»á±»½Ù³Ö£¬È»ºóµ¼Ö¸üдíÎó
> > >> > ËäÈ»ÎÒÖªµÀ°²×°ÐÂÔ´µÄʱºò»áÒªÇóµ¼ÈëÒ»¸öGPGÇ©Ãû£¬²»ÖªµÀyumÊÇ·ñ»á¶ÔÏÂÔØ·þÎñÆ÷½øÐÐÑéÖ¤£¬
> > >> > ÒÔ¼°ÊÇ·ñ¶Ô°ü½øÐа²È«Ð£Ñ飬УÑéµÄ·½·¨ÊÇʲô£¿
> > >> > --
> > >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> --
> > >> bbbush ^_^
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > bbbush ^_^
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list