[FZH] [NJLUG] [SHLUG]写了个豆瓣音乐的emacs插件播放在线音乐

JiaQi Dong dong.sexp at gmail.com
Thu Nov 8 02:53:46 UTC 2012


ubuntu 12.10

emacs23£º  Symbol's function definition is void: aget

¿ÉÄÜÊDz»Í¬·¢Ðа洦Àí²»Ò»Ñù°É£¬emacs24Õý³£¡£


ÔÚ 2012Äê11ÔÂ7ÈÕ ÉÏÎç9:45£¬Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>дµÀ£º

> *ÔõôÎÒµÄemacs 23¾ÍÓÐagetÕâ¸öº¯Êý£¿
> *
> 2012/11/6 JiaQi Dong <dong.sexp在gmail.com>
>
> > ºÜºÃÓõģ¬¸Ðл·ÖÏí¡£
> >
> > ²»¹ýòËÆÖ»ÄÜÊÇemacs24²ÅÐУ¬emacs23ûÓÐagetº¯Êý¡£
> >
> >
> > ÔÚ 2012Äê11ÔÂ6ÈÕ ÏÂÎç2:26£¬Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > *ÎÒ×¼±¸°Ñwebqq дµ½emacsÀïÈ¥¡£
> > > *
> > > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > >
> > > > ÔÚ¿´¹ýÔ´´úÂëÇ°ÎÒ¶¼²»ÖªµÀEmacs»¹ÄܸÉÕâ¸ö - -
> > > >
> > > > ÔÚ 12-11-6£¬Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> дµÀ£º
> > > > > *ÄǸçÃÇдµÄ²»´í¡£
> > > > > *
> > > > > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > > > >
> > > > >> ¶Ô¡£sina±È½ÏºñµÀµÄopenapi¡£
> > > > >>
> > > > >> ÔÚ 12-11-6£¬Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> дµÀ£º
> > > > >> > *Ëûµ÷µÄÊÇsina weiboµÄAPI£¬´ÓÈÏÖ¤ÄDz½¾Í¿´ÄÜ¿´³öÀ´ÁË¡£*
> > > > >> > *
> > > > >> > *
> > > > >> > *ËûÓ¦¸Ã²»ÊÇ×¥°üµÄ½á¹û¡£
> > > > >> > *
> > > > >> > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > > > >> >
> > > > >> >> https://github.com/austin-----/weibo.emacs
> > > > >> >>
> > > > >> >> ÔÚ 12-11-6£¬Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> дµÀ£º
> > > > >> >> > *
> > > > >> >> > *
> > > > >> >> > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > > > >> >> >
> > > > >> >> >> ÀíÂÛÉÏ»ùÓÚjson¿ÉÒÔ¡°Ä£Ä⡱¼¸ºõËùÓеÄwebÓ¦Óðɣ¿
> > > > >> >> >> ¼ÇµÃ¿´weibo.elµÄ´úÂëҲʹÓÃÕßÖÖ·½Ê½À´ÊµÏֵġ£
> > > > >> >> >>
> > > > >> >> >
> > > > >> >> > ÓÐЩµØ·½»¹ÊDZȽϷѾ¢µÄ£¬±ÈÈçËûÓÃÁËʲôµÇ½¼ÓÃÜÖ®ÀàµÄ¡£
> > > > >> >> >
> > > > >> >> > ÄãÔÚÄÄÀï¿´µ½weibo.elµÄ£¿
> > > > >> >> >
> > > > >> >> >
> > > > >> >> >
> > > > >> >> >>
> > > > >> >> >> ÔÚ 12-11-5£¬Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> дµÀ£º
> > > > >> >> >> > *°ó¶¨¼üÕâ»îÍêÈ«¿ÉÒÔ×Ô¼º¸É£¬  function·´Õý¶¼ÓÐÁË¡£
> > > > >> >> >> >
> > > > >> >> >> > ÿ¸öÈ˵İ´¼üϲºÃ²»Ò»Ñù,ÎÒ¾Íû°ó¶¨¡£**
> > > > >> >> >> > *
> > > > >> >> >> > On Mon, Nov 5, 2012 at 10:29 PM, tong hui <
> > tonghuix在gmail.com
> > > >
> > > > >> wrote:
> > > > >> >> >> >
> > > > >> >> >> >> ³¬¼¶¶¥£¡Èç¹ûÄܹ»Óиü¶à°ó¶¨¿ì½Ý¼ü¾Í¸üºÃÁË
> > > > >> >> >> >> On Nov 5, 2012 9:17 PM, "Xiang Wang" <wxjeacen在gmail.com
> >
> > > > wrote:
> > > > >> >> >> >>
> > > > >> >> >> >> > *×¥ÁËÏÂdouban.fmµÄHTTP°ü£¬Ð´Á˸öemacsϵIJå¼þ¡£
> > > > >> >> >> >> >
> > > > >> >> >> >> >
> > > > >> >>
> > > https://github.com/wxjeacen/douban-music/blob/master/douban-music.el
> > > > >> >> >> >> >
> > > > >> >> >> >> > È·±£ÄãÒѾ­°²×°ÁËmpg123 Õâ¸ötool(ÓÃÀ´½âÂë),ĬÈÏϵͳӦ¸Ã°²×°ºÃÁ˵ġ£
> > > > >> >> >> >> > °ÑÉÏÃæÎļþ·Åµ½ÄãµÄ load-pathÏ£¬²¢ÇÒloadÆðÀ´¡£
> > > > >> >> >> >> > M-x douban-music-play-song ¾Í¿ÉÒÔrunÁË¡£
> > > > >> >> >> >> > »¹ÌṩÁËһЩ±ðµÄ½Ó¿Ú
> > > > >> >> >> >> > M-x douban-music-play-next-song
> > > > >> >> >> >> > M-x douban-music-stop-play
> > > > >> >> >> >> > *
> > > > >> >> >> >> > --
> > > > >> >> >> >> >
> > > > >> >> >> >> > *Best Regards~*
> > > > >> >> >> >> >
> > > > >> >> >> >> >
> > > > >> >> >> >> > *Xiang Wang*
> > > > >> >> >> >> >
> > > > >> >> >> >> > *CDC, TrendMicro*
> > > > >> >> >> >> > --
> > > > >> >> >> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > >> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >> >> >> >> >
> > > > >> >> >> >> --
> > > > >> >> >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > >> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >> >> >> >>
> > > > >> >> >> >
> > > > >> >> >> >
> > > > >> >> >> >
> > > > >> >> >> > --
> > > > >> >> >> >
> > > > >> >> >> > *Best Regards~*
> > > > >> >> >> >
> > > > >> >> >> >
> > > > >> >> >> > *Xiang Wang*
> > > > >> >> >> >
> > > > >> >> >> > *CDC, TrendMicro*
> > > > >> >> >> > --
> > > > >> >> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >> >> >> >
> > > > >> >> >>
> > > > >> >> >>
> > > > >> >> >> --
> > > > >> >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >> >> >> --
> > > > >> >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >> >> >>
> > > > >> >> >
> > > > >> >> >
> > > > >> >> >
> > > > >> >> > --
> > > > >> >> >
> > > > >> >> > *Best Regards~*
> > > > >> >> >
> > > > >> >> >
> > > > >> >> > *Xiang Wang*
> > > > >> >> >
> > > > >> >> > *CDC, TrendMicro*
> > > > >> >> > --
> > > > >> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >> >> >
> > > > >> >>
> > > > >> >>
> > > > >> >> --
> > > > >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >> >> --
> > > > >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >> >>
> > > > >> >
> > > > >> >
> > > > >> >
> > > > >> > --
> > > > >> >
> > > > >> > *Best Regards~*
> > > > >> >
> > > > >> >
> > > > >> > *Xiang Wang*
> > > > >> >
> > > > >> > *CDC, TrendMicro*
> > > > >> > --
> > > > >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >> >
> > > > >>
> > > > >>
> > > > >> --
> > > > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >> --
> > > > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >>
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > >
> > > > > *Best Regards~*
> > > > >
> > > > >
> > > > > *Xiang Wang*
> > > > >
> > > > > *CDC, TrendMicro*
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > >
> > > *Best Regards~*
> > >
> > >
> > > *Xiang Wang*
> > >
> > > *CDC, TrendMicro*
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
>
> *Best Regards~*
>
>
> *Xiang Wang*
>
> *CDC, TrendMicro*
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list