[FZH] [NJLUG] [SHLUG]写了个豆瓣音乐的emacs插件播放在线音乐

Xiang Wang wxjeacen at gmail.com
Thu Nov 8 03:14:20 UTC 2012


*我在ubuntu 12.10 64bit上运行,没啥问题。*
*
*
*Gentoo也没啥问题。
*
2012/11/8 Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>

> *
> aget is a compiled Lisp function in `assoc.el'.
>
> (aget ALIST KEY &optional KEYNIL-P)
>
> Return the value in ALIST that is associated with KEY.
> Optional KEYNIL-P describes what to do if the value associated with
> KEY is nil.  If KEYNIL-P is not supplied or is nil, and the value is
> nil, then KEY is returned.  If KEYNIL-P is non-nil, then nil would be
> returned.
>
> If no key-value pair matching KEY could be found in ALIST, or ALIST is
> nil then nil is returned.  ALIST is not altered.
> *
>
> 2012/11/8 JiaQi Dong <dong.sexp在gmail.com>
>
>> ubuntu 12.10
>>
>> emacs23:  Symbol's function definition is void: aget
>>
>> 可能是不同发行版处理不一样吧,emacs24正常。
>>
>>
>> 在 2012年11月7日 上午9:45,Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>写道:
>>
>> > *怎么我的emacs 23就有aget这个函数?
>> > *
>> > 2012/11/6 JiaQi Dong <dong.sexp在gmail.com>
>> >
>> > > 很好用的,感谢分享。
>> > >
>> > > 不过貌似只能是emacs24才行,emacs23没有aget函数。
>> > >
>> > >
>> > > 在 2012年11月6日 下午2:26,Xiang Wang <wxjeacen在gmail.com>写道:
>> > >
>> > > > *我准备把webqq 写到emacs里去。
>> > > > *
>> > > > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
>> > > >
>> > > > > 在看过源代码前我都不知道Emacs还能干这个 - -
>> > > > >
>> > > > > 在 12-11-6,Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> 写道:
>> > > > > > *那哥们写的不错。
>> > > > > > *
>> > > > > > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
>> > > > > >
>> > > > > >> 对。sina比较厚道的openapi。
>> > > > > >>
>> > > > > >> 在 12-11-6,Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> 写道:
>> > > > > >> > *他调的是sina weibo的API,从认证那步就看能看出来了。*
>> > > > > >> > *
>> > > > > >> > *
>> > > > > >> > *他应该不是抓包的结果。
>> > > > > >> > *
>> > > > > >> > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
>> > > > > >> >
>> > > > > >> >> https://github.com/austin-----/weibo.emacs
>> > > > > >> >>
>> > > > > >> >> 在 12-11-6,Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> 写道:
>> > > > > >> >> > *
>> > > > > >> >> > *
>> > > > > >> >> > 2012/11/6 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> >> 理论上基于json可以“模拟”几乎所有的web应用吧?
>> > > > > >> >> >> 记得看weibo.el的代码也使用者种方式来实现的。
>> > > > > >> >> >>
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> > 有些地方还是比较费劲的,比如他用了什么登陆加密之类的。
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> > 你在哪里看到weibo.el的?
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> >>
>> > > > > >> >> >> 在 12-11-5,Xiang Wang<wxjeacen在gmail.com> 写道:
>> > > > > >> >> >> > *绑定键这活完全可以自己干,  function反正都有了。
>> > > > > >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> > 每个人的按键喜好不一样,我就没绑定。**
>> > > > > >> >> >> > *
>> > > > > >> >> >> > On Mon, Nov 5, 2012 at 10:29 PM, tong hui <
>> > > tonghuix在gmail.com
>> > > > >
>> > > > > >> wrote:
>> > > > > >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> >> 超级顶!如果能够有更多绑定快捷键就更好了
>> > > > > >> >> >> >> On Nov 5, 2012 9:17 PM, "Xiang Wang" <
>> wxjeacen在gmail.com
>> > >
>> > > > > wrote:
>> > > > > >> >> >> >>
>> > > > > >> >> >> >> > *抓了下douban.fm的HTTP包,写了个emacs下的插件。
>> > > > > >> >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> >> >
>> > > > > >> >>
>> > > >
>> https://github.com/wxjeacen/douban-music/blob/master/douban-music.el
>> > > > > >> >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> >> > 确保你已经安装了mpg123 这个tool(用来解码),默认系统应该安装好了的。
>> > > > > >> >> >> >> > 把上面文件放到你的 load-path下,并且load起来。
>> > > > > >> >> >> >> > M-x douban-music-play-song 就可以run了。
>> > > > > >> >> >> >> > 还提供了一些别的接口
>> > > > > >> >> >> >> > M-x douban-music-play-next-song
>> > > > > >> >> >> >> > M-x douban-music-stop-play
>> > > > > >> >> >> >> > *
>> > > > > >> >> >> >> > --
>> > > > > >> >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> >> > *Best Regards~*
>> > > > > >> >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> >> > *Xiang Wang*
>> > > > > >> >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> >> > *CDC, TrendMicro*
>> > > > > >> >> >> >> > --
>> > > > > >> >> >> >> > Fedora中文郵件列表:
>> > > > > >> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >> >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> >> --
>> > > > > >> >> >> >> Fedora中文郵件列表:
>> > > > > >> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >> >> >> >>
>> > > > > >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> > --
>> > > > > >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> > *Best Regards~*
>> > > > > >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> > *Xiang Wang*
>> > > > > >> >> >> >
>> > > > > >> >> >> > *CDC, TrendMicro*
>> > > > > >> >> >> > --
>> > > > > >> >> >> > Fedora中文郵件列表:
>> > > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >> >> >> >
>> > > > > >> >> >>
>> > > > > >> >> >>
>> > > > > >> >> >> --
>> > > > > >> >> >> Fedora中文郵件列表:
>> > > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >> >> >> --
>> > > > > >> >> >> Fedora中文郵件列表:
>> > > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >> >> >>
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> > --
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> > *Best Regards~*
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> > *Xiang Wang*
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >> > *CDC, TrendMicro*
>> > > > > >> >> > --
>> > > > > >> >> > Fedora中文郵件列表:
>> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >> >> >
>> > > > > >> >>
>> > > > > >> >>
>> > > > > >> >> --
>> > > > > >> >> Fedora中文郵件列表:
>> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >> >> --
>> > > > > >> >> Fedora中文郵件列表:
>> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >> >>
>> > > > > >> >
>> > > > > >> >
>> > > > > >> >
>> > > > > >> > --
>> > > > > >> >
>> > > > > >> > *Best Regards~*
>> > > > > >> >
>> > > > > >> >
>> > > > > >> > *Xiang Wang*
>> > > > > >> >
>> > > > > >> > *CDC, TrendMicro*
>> > > > > >> > --
>> > > > > >> > Fedora中文郵件列表:
>> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >> >
>> > > > > >>
>> > > > > >>
>> > > > > >> --
>> > > > > >> Fedora中文郵件列表:
>> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >> --
>> > > > > >> Fedora中文郵件列表:
>> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >>
>> > > > > >
>> > > > > >
>> > > > > >
>> > > > > > --
>> > > > > >
>> > > > > > *Best Regards~*
>> > > > > >
>> > > > > >
>> > > > > > *Xiang Wang*
>> > > > > >
>> > > > > > *CDC, TrendMicro*
>> > > > > > --
>> > > > > > Fedora中文郵件列表:
>> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >
>> > > > >
>> > > > >
>> > > > > --
>> > > > > Fedora中文郵件列表:
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > --
>> > > > > Fedora中文郵件列表:
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > >
>> > > >
>> > > >
>> > > >
>> > > > --
>> > > >
>> > > > *Best Regards~*
>> > > >
>> > > >
>> > > > *Xiang Wang*
>> > > >
>> > > > *CDC, TrendMicro*
>> > > > --
>> > > > Fedora中文郵件列表:
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > >
>> > >
>> > > --
>> > > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >
>> > >
>> >
>> >
>> > --
>> >
>> > *Best Regards~*
>> >
>> >
>> > *Xiang Wang*
>> >
>> > *CDC, TrendMicro*
>> > --
>> > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>>
>> --
>> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>
>
> --
>
> *Best Regards~*
>
>
> *Xiang Wang*
>
> *CDC, TrendMicro*
>
>


-- 

*Best Regards~*


*Xiang Wang*

*CDC, TrendMicro*


More information about the Chinese mailing list