[FZH] Fedora 18 推迟到 2013 年发布

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Thu Nov 15 03:20:56 UTC 2012


Fedup ÏÖÔÚÒ²²»³ÉÊì...ºÃÏñ˵fedup»¹Òª²»¶Ï¸ü&#26
>
> ¿´À´Õâ´ÎanacondaµÄ¸Ä¶¯Ì«´óÁË£¬Õû¸öupgradeÂß¼­¶¼±»ÒƳýÁË£¬¿´À´ÒÔºóÉý¼¶µÃ
> ÓÃfedupÁË¡£
> See
> http://ohjeezlinux.wordpress.com/2012/11/13/fedup-a-little-background/
>
> ÔÚ 2012-11-13¶þµÄ 16:05 +0800£¬Tommy HeдµÀ£º
> > òËÆÓʼþÁбíÓÐÈ˽âÊÍÁË£¬ÈôÊÇÏÖÔÚ½« anaconda Í˺óµÄ»°£¬Ö®Ç°ÎªËüËù×÷µÄ dracut
> > ±ä¸üÒ²ÒªÍƵ½ÖØÀ´£¬¿ÉÄÜÑÓÆÚ¸üÑÏÖØ£¬»¹²»Èç¶àЩʱ¼äŬÁ¦¸ã¶¨ËüºÃÁË¡£
> >
> >
> > 2012/11/10 êÙFöÎ <j26733514 at gmail.com>
> >
> > > »òÔSÊÇžéÁËºÍ RHEL 7 Based on Fedora 18 ÓÐêP
> > > ß@˜Ó²ÅÄÜÍêÕûÁË RHEL
> > >
> > > ÎÒÒ²ÓXµÃÒ»Äê³öÒ»´Î¾Í²î²»¶àÁË
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list