[FZH] (无主题)

Gaofeng Zeng ndtm.idea at gmail.com
Sat Nov 17 06:18:26 UTC 2012


Õâ·Ý·¢´íÁË, ²»ºÃÒâ˼, ²»Òª»ØÕâ¸ö

2012/11/17 Gaofeng Zeng <ndtm.idea在gmail.com>

> ´ó¼ÒºÃ, ÎÒÔÚfedora(17)ÏÂÓà hostapd ´î½¨ÁËÒ»¸ö AP ģʽµÄ wifi Èȵã, ¹©ÊÖ»úʹÓÃ, Á´½ÓÊÇûÓÐÎÊÌâ,
> ¿ÉÊdzöÏÖÁËÎÞ¹æÂÉ·´¸´ÖØÁ¬ÏÖÏó(»ù±¾²»µ½20Ãë¾ÍÖØÁ¬Ò»´Î). ÎҴ ÎÞÏß AP ²Î¿¼µÄÊÇÕâƪÎÄÕÂ.
> http://roylez.herokuapp.com/2011/08/11/hostapd.html
>
> ÆäÖÐÎÒµÄ hostapd.conf ÎļþÈçÏÂ:(ûÓиü¸ÄµÄÎÒûÓÐÌù, ÈçÓбØÒª, Çë¿´¸½¼þ).
>
> interface=wlan1
> driver=nl80211
> ssid=vlad_is_here
> channel=6
> hw_mode=g
> ignore_broadcast_ssid=0
> auth_algs=1
> wpa=2
> wpa_passphrase=xxxxxxxx
> wpa_key_mgmt=WPA-PSK
> wpa_pairwise=TKIP
> rsn_pairwise=CCMP
>
> µ±ÎÒÆô¶¯·þÎñʱ, ³öÏÖÈçÏÂÎÊÌâ.
> $sudo hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf
>
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 RADIUS: starting accounting session
> 50A71B31-00000077
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: authenticated
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 RADIUS: starting accounting session
> 50A71B31-00000078
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: authenticated
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 RADIUS: starting accounting session
> 50A71B31-00000079
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: authenticated
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 RADIUS: starting accounting session
> 50A71B31-0000007A
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: authenticated
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 RADIUS: starting accounting session
> 50A71B31-0000007B
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: authenticated
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 RADIUS: starting accounting session
> 50A71B31-0000007C
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: authenticated
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 RADIUS: starting accounting session
> 50A71B31-0000007D
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: authenticated
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 RADIUS: starting accounting session
> 50A71B31-0000007E
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: authenticated
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
>
>
> ÎÊÌâ¾ÍÔÚÕâÀï, ·´¸´³öÏÖ
> wlan0: STA c4:6a:b7:54:f2:b1 RADIUS: starting accounting session
> 50A71B31-0000007E
>
> ÿ´Î³öÏÖ, °éËæµÄ¾ÍÊÇÊÖ»ú³öÏÖÖØÁ¬.
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list