[FZH] hostapd 搭建的无线 AP, 出现反复重连现象.

Gaofeng Zeng ndtm.idea at gmail.com
Sat Nov 17 10:28:03 UTC 2012


»¹ÓÐ, Õâ¸öÎÊÌâ¸úÊÖ»úûÓйØϵ, ÆäËûÀàÐÍÊÖ»úÒ²ÊÇÈç´Ë.

2012/11/17 Gaofeng Zeng <ndtm.idea在gmail.com>

> Íø¿¨ÐÅÏ¢:
>
> $ lsusb -v
> Bus 001 Device 014: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp.
> Couldn't open device, some information will be missing
> Device Descriptor:
>  bLength        18
>  bDescriptorType     1
>  bcdUSB        2.00
>  bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
>  bDeviceSubClass     0
>  bDeviceProtocol     0
>  bMaxPacketSize0    64
>  idVendor      0x0bda Realtek Semiconductor Corp.
>  idProduct     0x8178
>  bcdDevice      2.00
>  iManufacturer      1
>  iProduct        2
>  iSerial         3
>  bNumConfigurations   1
>  Configuration Descriptor:
>   bLength         9
>   bDescriptorType     2
>   wTotalLength      46
>   bNumInterfaces     1
>   bConfigurationValue   1
>   iConfiguration     0
>   bmAttributes     0x80
>    (Bus Powered)
>   MaxPower       500mA
>   Interface Descriptor:
>    bLength         9
>    bDescriptorType     4
>    bInterfaceNumber    0
>    bAlternateSetting    0
>    bNumEndpoints      4
>    bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
>    bInterfaceSubClass  255 Vendor Specific Subclass
>    bInterfaceProtocol  255 Vendor Specific Protocol
>    iInterface       0
>    Endpoint Descriptor:
>     bLength         7
>     bDescriptorType     5
>     bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
>     bmAttributes      2
>      Transfer Type      Bulk
>      Synch Type        None
>      Usage Type        Data
>     wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
>     bInterval        0
>    Endpoint Descriptor:
>     bLength         7
>     bDescriptorType     5
>     bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
>     bmAttributes      2
>      Transfer Type      Bulk
>      Synch Type        None
>      Usage Type        Data
>     wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
>     bInterval        0
>    Endpoint Descriptor:
>     bLength         7
>     bDescriptorType     5
>     bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
>     bmAttributes      2
>      Transfer Type      Bulk
>      Synch Type        None
>      Usage Type        Data
>     wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
>     bInterval        0
>    Endpoint Descriptor:
>     bLength         7
>     bDescriptorType     5
>     bEndpointAddress   0x84 EP 4 IN
>     bmAttributes      3
>      Transfer Type      Interrupt
>      Synch Type        None
>      Usage Type        Data
>     wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
>     bInterval        1
>
> Çý¶¯ÐÅÏ¢:
>
> $ ethtool -i wlan0
> driver: rtl8192cu
> version: 3.6.5-1.fc17.x86_64
> firmware-version: N/A
> bus-info: 1-1:1.0
> supports-statistics: yes
> supports-test: no
> supports-eeprom-access: no
> supports-register-dump: no
> supports-priv-flags: no
>
>
> ÔÚ 2012Äê11ÔÂ17ÈÕ ÏÂÎç2:53£¬Alick Zhao <alick9188在gmail.com>дµÀ£º
>
> On Sat, 17 Nov 2012 14:16:36 +0800, Gaofeng Zeng wrote:
>> > ´ó¼ÒºÃ, ÎÒÔÚfedora(17)ÏÂÓà hostapd ´î½¨ÁËÒ»¸ö AP ģʽµÄ wifi Èȵã, ¹©ÊÖ»úʹÓÃ, Á´½ÓÊÇûÓÐÎÊÌâ,
>> > ¿ÉÊdzöÏÖÁËÎÞ¹æÂÉ·´¸´ÖØÁ¬ÏÖÏó(»ù±¾²»µ½20Ãë¾ÍÖØÁ¬Ò»´Î). ÎҴ ÎÞÏß AP ²Î¿¼µÄÊÇÕâƪÎÄÕÂ.
>> > http://roylez.herokuapp.com/2011/08/11/hostapd.html
>> >
>>
>> ½¨ÒéÌù³öµçÄÔÍø¿¨Ðͺţ¬Çý¶¯ÐÅÏ¢¡£ÊÖ»ú¶ËÊÖ»úÐͺš£
>> ÈçÓпÉÄÜ£¬ÐÞ¸ÄÅäÖᢻ»¸öÊÖ»úÊÔÊÔ¡«
>>
>> --
>> alick
>> Fedora 16 (Verne) user
>> https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
>


More information about the Chinese mailing list