[FZH] 纠结,昨天F17更新后,GRUB2 无法引导了,进不了系统了

toknot xiao chopins.xiao at gmail.com
Fri Oct 5 16:16:33 UTC 2012


½â¾öÁË£¬ÒòΪÎÒµÄUSBÓÃÓ²¼þ¹¤¾ß´¦Àí¹ý£¬·Ö³ÉÁË2¸ö·ÖÇø£¬ÄǸöliveusb-creatorÎÞ·¨Ê¶±ð£¬
ËùÒÔÖ»ÄÜ×°ÁËVBOX£¬ÔËÐÐLIVE-iso, È»ºóÓÃdd´´½¨ÁËÒ»¸ölive-usb

ÔÚ 2012Äê10ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç11:18£¬Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com> дµÀ£º
> Óà Universal USB Installer »òÕßÀàËƵŤ¾ß¡£
>
> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç10:19£¬toknot xiao <chopins.xiao在gmail.com>дµÀ£º
>
>> usb Å̱»¸ñÁË£¬ºóÀ´Ò²Ã»×ö£¬ÎÒÖªµÀlinux ddÃüÁî¿É×ö£¬ÄÇôwindowsÏÂÔõôŪ£¿
>>
>> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç8:15£¬Huapian Dong <bhd.shu在gmail.com> дµÀ£º
>> > ¶Ô£¬×îºÃËæÉí´ø¸ö×°×ÅlivecdµÄuÅÌ£¬¿ÉÒÔ½øÈ¥ÖØÐÂgrub update һϣ¬ÎÒÒÔÇ°ºÃÏñÊÔ¹ý
>> >
>> > ÔÚ 2012Äê10ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç8:12£¬Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>дµÀ£º
>> >
>> >> ²»ÖªµÀliveCDÔÚÕâʱºò¹Ü²»¹ÜÓá­¡­
>> >>
>> >> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç6:42£¬toknot xiao <chopins.xiao在gmail.com>дµÀ£º
>> >>
>> >> > ÆÁÄ»Êä³öGRUB¼¸¸ö×Ö·ûºó¾Í¿¨×¡ÁË£¬Ö»ÄÜCtrl + Alt + Del
>> >> > ËÑË÷ÁËһϣ¬
>> >> > https://lists.fedoraproject.org/pipermail/users/2012-July/421357.html
>> >> > ÓʼþÓÐ˵Ã÷
>> >> > µ«Èç½ñ½ø²»ÁËϵͳ£¿ÎÒ¸ÃÈçºÎ²Ù×÷£¬ÈÃÎÒ½øÈëϵͳ£¬Ä¿Ç°ÏµÍ³Î¨Ò»ÄÜÓõÄÊÇwin7, Ò²ÄܹÒÔØ F17ÉϵķÖÇø
>> >> > --
>> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >> >
>> >> --
>> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > -- Best Wishes
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list