[FZH] 昨晚给笔记本装了Arch,蛋碎了一地

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Oct 10 17:08:19 UTC 2012


ÎҼǵÃÓеģ¬ÄãÈ¥pkgs.orgËÑÒ»ÏÂ
ÔÚ 2012-10-10 PM11:22£¬"Robber Phex" <robberphex at gmail.com>дµÀ£º

> OpenSuseÓÐÀàËÆfastestmirrorsµÄ²å¼þÂð£¿
>
> 2012/10/10 muxueqz(ÕÅÃ÷Ô´) <zhangmingyuan240 at gmail.com>
>
> > Ä¿Ç°µÄOpenSuseÓû§±íʾOpenSuse»¹ÊÇͦ²»´íµÄ¡£
> > http://software.opensuse.org ¿ÉÒÔ¿ìËÙËÑË÷Èí¼þ
> > ½èÖú http://build.opensuse.org ¿ÉÒÔÑ¡Ôñ¸üеÄÈí¼þÔ´(µ±È»ÐÂÒ²¾Í´ú±í»¹´¦ÔÚ²âÊÔ״̬)
> > http://susestudio.com ¿ÉÒÔ·½±ãµÄ¶¨ÖÆ/²âÊÔ·¢Ðаæ
> >
> > 2012/10/10 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>
> >
> > > ´óÅ£Ô¸ÒâÓÃɶ¾ÍÓÃɶ¡£
> > > ·´ÕýËûÊÇ´óÅ£¡£
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Ã÷Ô´
> > http://Linuxzh.tk
> > Twitter: @muxueqz
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Regards,
> RobberPhex
>
> About me: http://about.me/RobberPhex
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list