[FZH] 如何成为fedora的贡献者

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Thu Oct 11 12:08:29 UTC 2012


ÆäʵӦ¸ÃÍêÕû·­Òë Packaging Guidelines£¬ÐǪ̈ÄúÔ¸Òâ°ïæ°¡£¬Ð¡µÜ¶¨µ±¸Ð¼¤²»¾¡¡£

Ö»²»¹ý Spot ÎÞʱÎ޿̸üРGuidelines£¬ÐÁ¿àÄãÁË¡£·­ÒëºÃÕâ·ÝÎĵµ¾ÍÊÇ¶Ô New Packager ×î´óµÄ°ïÖú¡£

Sent from HTC One X
ÔÚ 2012-10-11 ÏÂÎç3:26£¬"chenchacha" <1241824064在qq.com>дµÀ£º

> ÓÚ 2012Äê10ÔÂ08ÈÕ 20:51, Christopher Meng дµÀ:
>
>> »¹ÒªÉÔ΢Á˽âFedoraµÄRPMÓÐʲôÌØÊâµÄµØ·½¡£**ÎÒÒÔÇ°·­ÒëһƪûÓÐÍê³É
>>
>>
>> https://fedoraproject.org/**wiki/Join_the_package_**
>> collection_maintainers/zh-cn<https://fedoraproject.org/wiki/Join_the_package_collection_maintainers/zh-cn>
>>
>>  Õâô°ë;¶ø·ÏµÄ·­ÒëÒ²±»½ÓÊÜÁË£¿**¿´À´fedoraµÄ¹ú¼Ê»¯È˲Ż¹ÕæÈç´«ÎÅÖÐÒ»ÑùÆæȱ ÎޱȰ¡£º-£©
>
> ´ò°ü¹ý³Ì¿´ÆðÀ´²¢²»Âé·³£¬¶øÇÒ¾ÓÈ»ÓÐ°Ñ hello world ´ò°üµÄ½Ì³Ì£º
> https://fedoraproject.org/**wiki/How_to_create_a_GNU_**Hello_RPM_package<https://fedoraproject.org/wiki/How_to_create_a_GNU_Hello_RPM_package>
>
> µ¹ÊÇ wiki ÈÃÈËÓеãÒâÍâ¡£ÒÔǰûÓÐ×¢Òâµ½ feodora µÄ wiki ¾ÓÈ»»á½²½âµÄÕâô ÖÜÈ«£¬¼òÖ±¾ÍÏñÊÇÒ»±¾ linux µÄ½Ì¿ÆÊéÁË¡£
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.**fedoraproject.org/mailman/**listinfo/chinese<https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese>
>


More information about the Chinese mailing list