[FZH] 想找个packager 给libwebqq 打包

Xiang Wang wxjeacen at gmail.com
Mon Oct 15 01:49:45 UTC 2012


*Dears,*
*
*
*之前写了个webqq的 C++ engine,基于webqq的http协议实现了通信。*
*
*
*并且已经实现了跟比较知名的 Linux IM下的集成 -- Emesene.(2.19以后的版本会默认支持webqq session,需要我这个包)*
*
*
*希望找个fc下的packager给 这个project 打包。*
*
*
*repo 地址:*https://github.com/linuxqq/libwebqq

有兴趣的可以直接跟我联系。

-- 

*Best Regards~*


*Xiang Wang*

*CDC, TrendMicro*


More information about the Chinese mailing list