[FZH] 请教rpm打包怎么重定向安装路径

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Fri Oct 19 09:50:46 UTC 2012


Robin ллÄãµÄ»Ø¸´£¬ÎÒ°´ÕÕÄãµÄ·½·¨Ìí¼ÓÁËÄǸö×ֶΣ¬Ã»ÓÐͨ¹ý´íÎóΪ

error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.4793 (%build)


RPM build errors:
    Macro % has illegal name (%define)
    Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.4793 (%build)


2012/10/19 Robin Lee <robinlee.sysu在gmail.com>

> ÔÚÎļþ¿ªÍ·
> %global _prefix /opt/ruby
> ÊÔÊÔ
>
> 2012/10/19 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
>
> > ×î½üÔÚΪCentOS5 x86_64µÄ·þÎñÆ÷ÖÆ×÷rubyµÄrpm°ü£¬ÒòΪ¸ù¾ÝͳһµÄÒªÇóÐèÒª½«³ÌÐò°²×°µ½/optµÄĿ¼ÀïÃ棻
> > ÒÔǰûÓÐд¹ýspec¾Íµ½ÍøÉÏÕÒµ½ÁËÒ»¸öspec£¬²»ÖªµÀÔõôÐ޸IJÅÄÜʹ´òºÃµÄrpm°üĬÈϾͰ²×°µ½/optÖУ¬Í¬Ê±Ò²ÄÜ°Ñ
> > /opt/ruby ·Åµ½Ä¬ÈϵĻ·¾³±äÁ¿ÀïÃ棬ÎÒ³¢ÊÔ×ö¹ýһЩ¸ü¸Äµ«ÊÇ×ÜÊDZ¨´í£¬Ï£Íû´ó¼ÒÖ¸½Ìһϣ¬Ð»Ð»£¡
> >
> > ±¨´íÐÅÏ¢
> > RPM build errors:
> >     Macro % has illegal name (%define)
> >
> > specµØÖ·
> > https://github.com/imeyer/ruby-1.9.2-rpm
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list