[FZH] 请教rpm打包怎么重定向安装路径

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Mon Oct 22 09:53:42 UTC 2012


²Ë²ËÕý½â£¬

±àÒë³Érpmºó·¾¶ÊǶÔÁË£¬²»¹ý°²×°Íê³Éºó£¬ÔËÐÐ'cd /opt/ruby/bin &&ruby -v'·¢ÏÖÏÂÃæµÄ±¨´í

error while loading shared libraries: libruby.so.1.9: cannot open shared
object file: No such file or directory

¶øȱʧµÄshared objectÎļþ¾ÍÔÚÕâ¸ö·¾¶ÀïÍ·£¬²»ÖªÔ­ÒòΪºÎ£¿ÇëÖ¸½Ì~
/opt/ruby/lib64/libruby.so.1.9


2012/10/19 microcai <microcai在fedoraproject.org>

> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ19ÈÕ ÏÂÎç5:20£¬Robin Lee <robinlee.sysu在gmail.com> дµÀ£º
> > ÔÚÎļþ¿ªÍ·
> > %global _prefix /opt/ruby
> > ÊÔÊÔ
>
> ÊÇ %define _prefix /opt
>
> >
> > 2012/10/19 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
> >
> >> ×î½üÔÚΪCentOS5 x86_64µÄ·þÎñÆ÷ÖÆ×÷rubyµÄrpm°ü£¬ÒòΪ¸ù¾ÝͳһµÄÒªÇóÐèÒª½«³ÌÐò°²×°µ½/optµÄĿ¼ÀïÃ棻
> >> ÒÔǰûÓÐд¹ýspec¾Íµ½ÍøÉÏÕÒµ½ÁËÒ»¸öspec£¬²»ÖªµÀÔõôÐ޸IJÅÄÜʹ´òºÃµÄrpm°üĬÈϾͰ²×°µ½/optÖУ¬Í¬Ê±Ò²ÄÜ°Ñ
> >> /opt/ruby ·Åµ½Ä¬ÈϵĻ·¾³±äÁ¿ÀïÃ棬ÎÒ³¢ÊÔ×ö¹ýһЩ¸ü¸Äµ«ÊÇ×ÜÊDZ¨´í£¬Ï£Íû´ó¼ÒÖ¸½Ìһϣ¬Ð»Ð»£¡
> >>
> >> ±¨´íÐÅÏ¢
> >> RPM build errors:
> >>     Macro % has illegal name (%define)
> >>
> >> specµØÖ·
> >> https://github.com/imeyer/ruby-1.9.2-rpm
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list