[FZH] 有使用archlinux的童鞋么?

旅程 lledu2008 at gmail.com
Mon Oct 22 12:49:31 UTC 2012


cai´óÉñÄú̧̫¾ÙÎÒÁË¡£¡£²»¹ý»°ËµÄúÊÇfedoraprojectµÄÈËÓ¦¸ÃÓõÄÊÇfedora°É£¿ÄѵÀfedoraÓʼþÁбíÖеļ¸¸ö´óÉñÈ«¶¼ÓõÄÊÇÆäËüµÄ·¢Ðа棿

ÔÚ 2012Äê10ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç8:28£¬microcai <microcai在fedoraproject.org>дµÀ£º

> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç7:37£¬ÂÃ³Ì <lledu2008在gmail.com> дµÀ£º
> > ¿´À´Ò²²»ÊÇÌ«ºÄ×ÊÔ´£¬ÓпտÉÒÔ³¢ÊÔһϡ£slackwareÒÀÀµ½â¾ö¿¿½Å±¾µÄô£¿ÎÒÏÖÔÚArchÖУ¬×¼±¸ÍæµÄ²î²»¶àµÄʱºò»»gentoo
>
> ÎÒÊǸô±Ú gentoo µÄ£¬»¶Ó­»¶Ó­£¬¸Ï½ôÀ´ ¡«
>
> >
> > ÔÚ 2012Äê10ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç5:57£¬Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>дµÀ£º
> >
> >> »¹´ÕºÏÓã¬Ö÷Òª¿´ÓÃ;°É£¬ÄÇÀÏ»úÆ÷Ô­À´Ö÷ÒªÔÚ¼ÒÀï½ÓµçÊӷŵçÓ°ºÍ·ÅͼƬÓõģ»°Ñ¡®×ÀÃæËÑË÷¡¯¹ØÁ˺óû¾õµÃÌ«Âý£»
> >> ÄÇ»úÆ÷ÅäÖãºÉÁÁú2.x/512MB£»SlackwareÕýÔÚÌåÑéÖУ¬ÎÒÑ¡ÔñµÄÊÇFull Install×°µÄ°üÄ¿Ç°»¹Ëã¹»Óõģ¬ÆäÓàµÄÒ»¸ÅÈ¥
> >> slackbuilds.orgϽű¾£¬ÀÁµÄÏñArchÄÇÑù×ܵÃÉý¼¶£»
> >>
> >>
> >> 2012/10/22 ÂÃ³Ì <lledu2008在gmail.com>
> >>
> >> > ²»ÊÇ˵KDEºÄ×ÊԴô£¿ÀĮ̈ʽ»úûÎÊÌ⣿slackware²»¸ÒÅö¡£¡£Ã²ËƲ»½â¾öÒÀÀµÎÊÌâ¡£¡£¡£
> >> >
> >> > ÔÚ 2012Äê10ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç5:19£¬Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>дµÀ£º
> >> >
> >> > > ¼ÒÀïÒ»¸öÀĮ̈ʽ»úÓõÄArch+KDEÒ»Äê¶àûÓиüйýÁË£»
> >> > > ÁíÒ»¸öеãµĄ̈ʽ»úÉÏÖÜÄ©²Å×°µÄSlackware14£¬²»Ï뻨ʱ¼äÕÛÌÚϵͳÁË£»
> >> > >
> >> > > 2012/10/22 Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>
> >> > >
> >> > > > Ô­À´ÊÇÕâÑù£¬ºóÀ´¸ÄΪÍêÕû°²×°ÁË
> >> > > > --
> >> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > > >
> >> > >
> >> > > --
> >> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> > >
> >> > >
> >> >
> >> > --
> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >
> >> >
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list