[FZH] 开源 LuoYunCloud 云计算平台 LiveCD 0.4 版本发布

Ray Chen chenrano2002 at gmail.com
Wed Oct 24 06:27:41 UTC 2012


Ó¦¸ÃÕâô˵£¬luoyuncloud¾ÍÊÇopenstackµÄ¾ºÕù¶ÔÊÖ£¬ÕâÑù¹Ø×¢µÄÈË»á¶à¡£

BTW£º Ö÷Ò³×öµÄÔ½À´Ô½ºÃ¿´ÁË

2012/10/17 ºÃ·ç <lijian at ylinux.org>:
> ¸÷λ Fedora Óʼþ×éµÄÅóÓÑ£¬´ó¼ÒºÃ£¡
>
> LuoYunCloud ÊÇÓÉÂäÔƿƼ¼¿ª·¢µÄÐÂÐÍÔƼÆËãƽ̨Èí¼þ£¬
> ¿ÉÒÔÓÃÀ´²¿Êð IaaS£¬SaaS£¬ PaaS µÈ¶àÖÖ²»Í¬¹¦ÄܵÄÔƼÆËãƽ̨¡£
>
> LuoYunCloud LiveCD ¿ÉÒÔÈà LuoYunCloud µÄ°²×°²¿Êð±äµÃ¸ü¼òµ¥£¬
> Äú¿ÉÒÔ¿ìËٴһ¸öͬ www.LuoYunCloud.com <http://www.LuoYunCloud.com> һ
> ÑùµÄ˽ÓÐÔÆ¡£
>
> »¶Ó­·ÃÎÊ ÂäÔÆÏÂÔØÖÐÐÄ (http://dl.luoyun.co) <http://dl.luoyun.co>ÏÂÔØ
> LiveCD £¡
>
> Èç¹ûÄúÏëÌåÑé LuoYunCloud ƽ̨£¬Çë·ÃÎÊ www.LuoYunCloud.com
> <http://www.LuoYunCloud.com>
>
> btw, ÉÏ´ÎÔÚÓʼþÁбíµÚÒ»´Î·¢ËÍ LuoYunCloud ÏûÏ¢£¬µÃµ½Ò»Ð©
> ÅóÓѵÄÖ§³Ö£¬²¢ÌṩºÜ¶à»ý¼«µÄÒâ¼û¡£¸Ðл´ó¼Ò£¡
>
>
>
> --
>
> ºÃ·ç ( http://www.ylinux.org/ren/2 )
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list