[FZH] fedora 17, 更新后, xwindows(我用的是gnome3)无法显示中文.

Gaofeng Zeng ndtm.idea at gmail.com
Fri Oct 26 13:52:05 UTC 2012


ÎÒÖªµÀʹÓÃhttps·½Ê½£¬ µ«ÊÇgoogle»¹ÊÇÌرð²»Îȶ¨£¬ ÄѵÀÄãÓÃGoogleµÄʱºòºÜÎȶ¨¡£

ÔÚ 2012Äê10ÔÂ26ÈÕ ÏÂÎç7:09£¬Tao KY <taoky1999在gmail.com>дµÀ£º

> ÎÒÓõÄÊÇKDE£¬ºÜÕý³££¬¼ì²éÖÐÎÄ×ÖÌå¡£»¹ÓУ¬ÊÇ¡¸X Window¡¹£¬googleÓÃhttps
>
> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ25ÈÕÐÇÆÚËÄ£¬Gaofeng Zeng дµÀ£º
>
> > ´ó¼ÒºÃ, ÎÒ°²×°fedora 17, ¸üкó, xwindows(ÎÒÓõÄÊÇgnome3)±ãÎÞ·¨ÏÔʾÖÐÎÄÁË, ¶ø¸üÐÂÇ°ÊÇ¿ÉÒÔµÄ.
> >  ÐèÒª°²×°ÄÄЩ±ØÒªÈí¼þ, »ò×öÄÄЩ±ØÒªÉèÖÃ.
> > ÎÒbaiduÁ˺ÃÒ»ÕóûÓнá¹û.  google, ´ó¼ÒÖªµÀ, ×î½üÒª¿ª18 ´óÁË, googleÓò»µ½ 3 ÃëÖӾ͹ÒÁË.( ƽʱÎÒ¶¼²»ÓðٶÈ)
> > лл´ó¼ÒµÄ°ïÖú.
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
> --
> I'm TaoKY.Send From Gmail.
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list