[FZH] fedora 17, 更新后, xwindows(我用的是gnome3)无法显示中文.

Gaofeng Zeng ndtm.idea at gmail.com
Sun Oct 28 06:57:41 UTC 2012


лл´ó¼Ò£¬ ÎÒ´ÓͬѧµÄwindowsÏÂÖ±½Ó¿½±´ÁËһЩ×ÖÌå¹ýÀ´£¬ È»ºó¿ÉÒÔÁË¡£
²»¹ýÒ»¶¨Òª¼ÇµÃÐÞ¸Ä×ÖÌåÎļþȨÏÞ¡£

ÔÚ 2012Äê10ÔÂ26ÈÕ ÏÂÎç11:03£¬Robin Lee <robinlee.sysu在gmail.com>дµÀ£º

> Ë¢ÐÂÒ»ÏÂ×ÖÌ壿
> fc-cache -f
>
> 2012/10/25 Gaofeng Zeng <ndtm.idea在gmail.com>
>
> > ´ó¼ÒºÃ, ÎÒ°²×°fedora 17, ¸üкó, xwindows(ÎÒÓõÄÊÇgnome3)±ãÎÞ·¨ÏÔʾÖÐÎÄÁË, ¶ø¸üÐÂÇ°ÊÇ¿ÉÒÔµÄ.
> >  ÐèÒª°²×°ÄÄЩ±ØÒªÈí¼þ, »ò×öÄÄЩ±ØÒªÉèÖÃ.
> > ÎÒbaiduÁ˺ÃÒ»ÕóûÓнá¹û.  google, ´ó¼ÒÖªµÀ, ×î½üÒª¿ª18 ´óÁË, googleÓò»µ½ 3 ÃëÖӾ͹ÒÁË.( ƽʱÎÒ¶¼²»ÓðٶÈ)
> > лл´ó¼ÒµÄ°ïÖú.
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list