[FZH] fedora 17, 更新后, xwindows(我用的是gnome3)无法显示中文.

Gaofeng Zeng ndtm.idea at gmail.com
Mon Oct 29 14:24:18 UTC 2012


ÕâÏ¿ÉÂé·³ÁË¡£¡£¡£
 ÎÒºóÀ´ÔÚÍøÉÏËÑË÷¹ý£¨Ã»ÓÐËÑË÷¹úÍâµÄÍøÕ¾£©£¬ ¹úÄںܶàÈ˶à·ÖÏíÁËÕâЩ×ÖÌ壬Ãâ·ÑÏÂÔØ¡£ ËûÃÇ·¢²¼ÊDz»ÊÇÒ²ËãÇÖȨÁ˵ġ£

ÔÚ 2012Äê10ÔÂ29ÈÕ ÏÂÎç10:09£¬Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>дµÀ£º

> ͯЬ£¬Äã¾ø¶ÔÇÖȨÁË£¨¼´Ê¹ÄúͬѧÓõÄÊÇÕý°æ¡­¡­
>
> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ29ÈÕ ÏÂÎç9:58£¬Gaofeng Zeng <ndtm.idea在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ÎÒ´ÓͬѧÄÇÀ�±´£¬ ²»ËãÇÖȨ°É¡£o(¡É¡É)o...¹þ¹þ
> >
> > ÔÚ 2012Äê10ÔÂ29ÈÕ ÏÂÎç9:34£¬Yu Chen <jcomee在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > ÎÒ²ÂËûÃÇͲ۵ÄÊÇÔÚÁбíÀïÌÖÂÛ¿½±´ windows ×ÖÌåµÄÊÂÇé°É¡£
> > >
> > >
> > >
> > > ~ yu
> > >
> > > --
> > > No one will come, Yu has to make it happen by Yu-self.
> > >
> > >
> > >
> > > ÔÚ 2012Äê10ÔÂ29ÈÕ ÏÂÎç8:46£¬Gaofeng Zeng <ndtm.idea在gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > > ²»ºÃÒâ˼£¬ ¸÷룬 ÎÒÒÔΪÕâ¶ÔÄãÃÇÀ´ËµÊÇСÒâ˼¡£
> > > > ûÓÐдÇå³þÊÇÎҵIJ»ÊÇ£¬ ÔÚ´ËÏò´ó¼ÒµÀǸ¡£
> > > > ÏÂÃæÎÒ¾ßÌå˵Ã÷ÒÔÏ£¬ ÏÈ˵ÎҵľßÌå²Ù×÷²½Öè°É¡£
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list