[FZH] fedora 17, 更新后, xwindows(我用的是gnome3)无法显示中文.

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Mon Oct 29 14:51:06 UTC 2012


肯定是。字体本身都是有版权的。

在 2012年10月29日 下午10:24,Gaofeng Zeng <ndtm.idea在gmail.com>写道:

> 这下可麻烦了。。。
>  我后来在网上搜索过(没有搜索国外的网站), 国内很多人多分享了这些字体,免费下载。 他们发布是不是也算侵权了的。
>
> 在 2012年10月29日 下午10:09,Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>写道:
>
> > 童鞋,你绝对侵权了(即使您同学用的是正版……
> >
> > 在 2012年10月29日 下午9:58,Gaofeng Zeng <ndtm.idea在gmail.com>写道:
> >
> > > 我从同学那里拷贝, 不算侵权吧。o(∩∩)o...哈哈
> > >
> > > 在 2012年10月29日 下午9:34,Yu Chen <jcomee在gmail.com>写道:
> > >
> > > > 我猜他们吐槽的是在列表里讨论拷贝 windows 字体的事情吧。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > ~ yu
> > > >
> > > > --
> > > > No one will come, Yu has to make it happen by Yu-self.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 在 2012年10月29日 下午8:46,Gaofeng Zeng <ndtm.idea在gmail.com>写道:
> > > >
> > > > > 不好意思, 各位, 我以为这对你们来说是小意思。
> > > > > 没有写清楚是我的不是, 在此向大家道歉。
> > > > > 下面我具体说明以下, 先说我的具体操作步骤吧。
> > > > >
> > > > --
> > > > Fedora中文郵件列表:
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > > --
> > > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > --
> > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list