[FZH] 开源 LuoYunCloud 云计算平台 LiveCD 0.4 版本发布

好风 lijian at ylinux.org
Tue Oct 30 03:39:24 UTC 2012


hi£¬ СÐÜ

×ÄľÄñÉçÇøÔÚ¹úÄڷdz£³öÃû£¬ÓÈÆäÊÇ python ·½Ã棬
ÎÒÃÇҲϣÍûÔÚÉÏÃæ·ÖÏí£¬±Ï¾¹ÎÒÃǵÄÏîÄ¿Ò²ÊÇ¿ªÔ´µÄ¡£

²»ÖªÄãÊÇ·ñ¿ÉÒÔ½øÒ»²½¸øµãÖ¸Òý£¿

лл£¡

ÓÚ 2012Äê10ÔÂ30ÈÕ 10:19, СÐÜ Ð´µÀ:
> tornado ×öµÄÒ³Ãæ, ¿ÉÒÔתµ½cpyug ÀïÃæ·ÖÏíÒÔÏÂ.
>
> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ25ÈÕ ÉÏÎç9:18£¬ºÃ·ç <lijian在ylinux.org
> <mailto:lijian在ylinux.org>>дµÀ£º
>
>   Michael, ·Ç³£¸Ðл£¡
>
>   ÎÒÃǵÄ×¢²á»úÖÆÊÇÔÚ×¼±¸×ö www.LuoYunCloud.com
>   <http://www.LuoYunCloud.com> ÑÝʾƽ̨
>   ʱ¼ÓÉϵģ¬Ä¿Ç°Ã»ÓÐ×öÌ«¶à×¢²á·½ÃæµÄÓÅ»¯£¬Ò²Ã»ÓÐ×öºÃ³ö´í¼ì²é¡£
>
>   Õâ¸öÎÊÌâÎÒÒª¼ì²éÏ£¬ÓʼþÊÇÓÉÎÒÃǵÄÔ¶³Ì SMTP server ·¢Ë͵ģ¬
>   µ«Õâ¸ö server ÔÚ¹úÍ⣬×î½üÁ´½ÓÀÏÊDz»Ë³³©£¬Õâ¿ÉÄÜÊÇÁ´½ÓµÄÎÊÌ⣬
>   ²»ÊÇ invalid email address ÎÊÌ⣬ÒòΪ postfix ¿ÉÒÔ´¦Àí
>   Õâ¸öÎÊÌâµÄ¡£
>
>   traceback ½á¹û¶ÔÓÚÑÝʾƽ̨¾ÍÎÞËùνÁË£¬ÎÒÃÇ×Ô¼ºÒ»Ö±ÔÚ¸üвâÊÔ
>   Õâ¸öÑÝʾƽ̨£¬ËùÒÔ´ò¿ªÁË Tornado µÄ debug ģʽ¡£²¿Êðµ½Éú²ú
>   »·¾³³öÏÖÕâÖÖ´íÎó¾ÍÊÇ¡°·þÎñÆ÷ÄÚ²¿´íÎó¡±ÐÅÏ¢ÁË¡£
>
>   :-)
>
>
>   btw, ½üÆÚÎÊÌâ×·×Ùϵͳ»áÉÏÏߣ¬Ï£ÍûÄܵõ½¸ü¶àµÄ·´À¡£¡
>
>   ¹ØÓÚ LuoYunCloud µÄËùÒÔÎÊÌⶼ¿ÉÒÔÔÚ bbs.LuoYunCloud.com
>   <http://bbs.LuoYunCloud.com> ÉÏÌÖÂÛ¡£
>
>
>   лл£¡
>
>
>   ÓÚ 2012Äê10ÔÂ25ÈÕ 00:18, Michael Ding дµÀ:
>
>     ±¨¸æÒ»¸öbugŶ
>     ÕÒ»ØÃÜÂëÈç¹ûÊäÈëÒ»¸ö²»´æÔÚµÄÓÊÏä»á³ö´í£¬¸üÒªÃüµÄÊÇ£¬»á°Ñ
>     traceback½á¹û´òÓ¡¸øÎÒ£º
>
>     Traceback (most recent call last):
>     File "/opt/LuoYun/web/lib/tornado/web.py", line 988, in _execute
>     getattr(self, self.request.method.lower())(*args, **kwargs)
>     File "/opt/LuoYun/web/app/account/views.py", line 492, in post
>     ret = send_email(form.email.data, _('[ LuoYun Cloud ] Reset
>     Password'), self.EMAIL_TEMPLATE % { 'URL': url } )
>     File "/opt/LuoYun/web/lib/lymail.py", line 98, in send_email
>     smtp = SMTP(smtp_server, smtp_port)
>     File "/usr/lib64/python2.6/smtplib.py", line 239, in __init__
>     (code, msg) = self.connect(host, port)
>     File "/usr/lib64/python2.6/smtplib.py", line 295, in connect
>     self.sock = self._get_socket(host, port, self.timeout)
>     File "/usr/lib64/python2.6/smtplib.py", line 273, in _get_socket
>     return socket.create_connection((port, host), timeout)
>     File "/usr/lib64/python2.6/socket.py", line 567, in
>     create_connection
>     raise error, msg
>     error: [Errno 111] Connection refused
>
>
>
>   -- 
>
>   ºÃ·ç ( http://www.ylinux.org/ren/2 )
>   --
>   FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman
>   /listinfo/chinese
>
>
>
> -- 
>
> ºÃ·ç ( http://www.ylinux.org/ren/2 )


More information about the Chinese mailing list