[FZH] [OT] 技术支持工程师招聘,实习/正式均可,地点北京

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Wed Sep 12 06:33:24 UTC 2012


¶ÔÁË£¬ÆäʵҪ˵һÏ£¬ÁíÓпª·¢ÕßµÄְλ¿ÕȱµÄ¡£
ͬÑùÐÐÒµ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶Ó­×Ô¼ö»òÍƼöËûÈË¡£

2012/9/12 Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org>:
> 2012/9/12 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>:
>> ÐèÒªÊÛºóµÄô?ÎÒ֮ǰÓо­ÀúŶ.
> Õâ¸ö¾ÍÊÇÊÛºóµÄ¼¼ÊõÖ§³Ö°¡¡£
> ÄúÊÇָʲôÊÛºó£¿
>
>>
>> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÉÏÎç11:12£¬xie yunpeng <woqimingweipeng at gmail.com>дµÀ£º
>>
>>>
>>> ¸Ð¾õ¼¼ÊõÖ§³ÖµÄ¹¤×÷Á¿ºÍ¼Ó°à¶àÉÙ¸úʵ¼ÊµÄ¹¤×÷ÄÚÈݹØϵºÜ´ó,ͬһ¸ö¹«Ë¾Î¬»¤²»Í¬²úÆ·µÄÈË»òÕßά»¤Í¬Ò»²úÆ·µÄ²»Í¬½×¶Î¹¤×÷Á¿ÓпÉÄÜÏà²î·Ç³£´ó.ÓеÄʱºò¼Ó°àÊdz¤Ì¬ÓеÄʱºòÒ»Á½¸öÔ²»ÓüӰàÒ»´Î.
>>>
>>> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÉÏÎç11:03£¬Ying Chen <justin.nankai at gmail.com>дµÀ£º
>>>
>>> > Õâ¸öְλ¹¤×÷Ç¿¶ÈÔõÑù£¿ÐèÒª¶à¾­³£¼Ó°à£¿ÎÒÈÏʶµÄsupport engineerÿÌì18СʱÊÖ»ú²»ÀëÉí¡£
>>> >
>>> >
>>> --
>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
> Regards,
> YeeYaa (Simon Yan)
>
> http://simonyan.fedorapeople.org/-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list