[FZH] [OT] 技术支持工程师招聘,实习/正式均可,地点北京

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Thu Sep 13 06:34:54 UTC 2012


2012/9/13 microcai <microcai at fedoraproject.org>:
> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÏÂÎç4:11£¬Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org> дµÀ£º
>> 2012/9/12 Vincent Li <ruconse at gmail.com>:
>>>
>>> On 09/12/2012 11:15 AM, Simon Yan wrote:
>>>>
>>>> 2012/9/12 xie yunpeng <woqimingweipeng at gmail.com>:
>>>>>
>>>>>
>>>>> ¸Ð¾õ¼¼ÊõÖ§³ÖµÄ¹¤×÷Á¿ºÍ¼Ó°à¶àÉÙ¸úʵ¼ÊµÄ¹¤×÷ÄÚÈݹØϵºÜ´ó,ͬһ¸ö¹«Ë¾Î¬»¤²»Í¬²úÆ·µÄÈË»òÕßά»¤Í¬Ò»²úÆ·µÄ²»Í¬½×¶Î¹¤×÷Á¿ÓпÉÄÜÏà²î·Ç³£´ó.ÓеÄʱºò¼Ó°àÊdz¤Ì¬ÓеÄʱºòÒ»Á½¸öÔ²»ÓüӰàÒ»´Î.
>>>>
>>>> Ò»ÓïÖеġ£
>>>> ÒòΪÎÒÔÚµÄteamËùά»¤µÄ²úÆ·×î½üÊг¡·´Ó³ºÜºÃ£¬µ±È»Ò²¾ÍÒâζ×Å×î½ü¹¤×÷Á¿ÓÐËùÉÏÉý¡£ËùÒÔÏÖÔÚÒªÏëןøteamÀ­Ð©ÈËÊÖ¡£
>>>> ²úÆ·ÊÇLinux¼¯Èº¹ÜÀíÏà¹Ø£¬¸ßÐÔÄܼÆËãÁìÓò¡£ÓÐÕâ·½ÃæÐËȤµÄÅóÓѲ»·ÁÀ´ÊÔÊÔ¡£ ;)
>>>
>>>
>>> ÕâÒ»¾ä...¹«Ë¾ÃûºôÖ®Óû³öÁË... lol
>>
>> Õâ²»ÊDz¹«Ë¾Ãû³ÆµÄÓÎÏ·ºÃ°É£¿£¨º¹¡«¡«
>> Æäʵ֪²»ÖªµÀ¹«Ë¾Ãû³Æ¶¼OKÀ²£¬¹Ø¼üÊÇÒª¿´ÓÐûÓиÐÐËȤµÄÅóÓÑ¡£
>
>
> IBM ÕиöÈ˶¼ÕâÑùº¦Ðߵİ¡£¡
ÓÐÐÄÖ®ÈË£¬ÔÞ£¡
Æäʵº¦ÐßµÄÔ­ÒòÊÇÏë˵Èôó¼ÒÊdzå×ÅÕâ¸öְλ¶ø²»Êǹ«Ë¾À´µÄ¡£ £»£©

>
>>
>>>>>
>>>>> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÉÏÎç11:03£¬Ying Chen <justin.nankai at gmail.com>дµÀ£º
>>>>>
>>>>>> Õâ¸öְλ¹¤×÷Ç¿¶ÈÔõÑù£¿ÐèÒª¶à¾­³£¼Ó°à£¿ÎÒÈÏʶµÄsupport engineerÿÌì18СʱÊÖ»ú²»ÀëÉí¡£
>>>>>>
>>>>>>
>>>>> --
>>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>
>>>
>>> --
>>>
>>> Vincent Li
>>>
>>> --
>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>>
>> --
>> Regards,
>> YeeYaa (Simon Yan)
>>
>> http://simonyan.fedorapeople.org/
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list