[FZH] 回复: [OT] 技术支持工程师招聘, 实习/正式均可,地点北京

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Thu Sep 13 07:43:36 UTC 2012


2012/9/13 wsongyg at gmail.com <wsongyg at gmail.com>:
> ´òÌýһϣ¬Ñз¢µÄ¶ÔÓ¢ÓïÌý˵ÓÐÒªÇóÂð£¿
Õâ¸öÒªÇóÓ¦¸Ã²»»áÏñ¼¼ÊõÖ§³ÖÒ»Ñù¸ß£¬µ«ÊÇÒòΪҪ¸ú¹úÍâµÄpeer¹µÍ¨Ê²Ã´µÄ¡£ÎÒÏëÄܹ»ÓÃÓ¢Îŵͨ¼¼ÊõÎÊÌâÓ¦¸ÃÊÇÐèÒªµÄ¡£

>
>
> ----- Reply message -----
> ·¢¼þÈË£º "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao at gmail.com>
> ÊÕ¼þÈË£º "Fedora Chinese" <chinese at lists.fedoraproject.org>
> Ö÷Ì⣺ [FZH] [OT] ¼¼ÊõÖ§³Ö¹¤³ÌʦÕÐƸ£¬ ʵϰ/Õýʽ¾ù¿É£¬µØµã±±¾©
> ÈÕÆÚ£º ÖÜËÄ, 9 Ô 13 ÈÕ, 2012 Äê 15:10
>
>
> ÎÒ¿´ºÃְλÁË,¶øÇÒÐÄÏëÊdzýÁËÓ¢ÎÄÒÔÍâÖ»ÒªÉÔ¼Óѧϰ¶¼ÊÇOK,µ«ÊǾÍÊǸÃËÀµÄÓ¢Óï°¢!
>
> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ13ÈÕ ÏÂÎç2:34£¬Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org>дµÀ£º
>
>> 2012/9/13 microcai <microcai at fedoraproject.org>:
>> > ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÏÂÎç4:11£¬Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org> дµÀ£º
>> >> 2012/9/12 Vincent Li <ruconse at gmail.com>:
>> >>>
>> >>> On 09/12/2012 11:15 AM, Simon Yan wrote:
>> >>>>
>> >>>> 2012/9/12 xie yunpeng <woqimingweipeng at gmail.com>:
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>>
>> ¸Ð¾õ¼¼ÊõÖ§³ÖµÄ¹¤×÷Á¿ºÍ¼Ó°à¶àÉÙ¸úʵ¼ÊµÄ¹¤×÷ÄÚÈݹØϵºÜ´ó,ͬһ¸ö¹«Ë¾Î¬»¤²»Í¬²úÆ·µÄÈË»òÕßά»¤Í¬Ò»²úÆ·µÄ²»Í¬½×¶Î¹¤×÷Á¿ÓпÉÄÜÏà²î·Ç³£´ó.ÓеÄʱºò¼Ó°àÊdz¤Ì¬ÓеÄʱºòÒ»Á½¸öÔ²»ÓüӰàÒ»´Î.
>> >>>>
>> >>>> Ò»ÓïÖеġ£
>> >>>> ÒòΪÎÒÔÚµÄteamËùά»¤µÄ²úÆ·×î½üÊг¡·´Ó³ºÜºÃ£¬µ±È»Ò²¾ÍÒâζ×Å×î½ü¹¤×÷Á¿ÓÐËùÉÏÉý¡£ËùÒÔÏÖÔÚÒªÏëןøteamÀ­Ð©ÈËÊÖ¡£
>> >>>> ²úÆ·ÊÇLinux¼¯Èº¹ÜÀíÏà¹Ø£¬¸ßÐÔÄܼÆËãÁìÓò¡£ÓÐÕâ·½ÃæÐËȤµÄÅóÓѲ»·ÁÀ´ÊÔÊÔ¡£ ;)
>> >>>
>> >>>
>> >>> ÕâÒ»¾ä...¹«Ë¾ÃûºôÖ®Óû³öÁË... lol
>> >>
>> >> Õâ²»ÊDz¹«Ë¾Ãû³ÆµÄÓÎÏ·ºÃ°É£¿£¨º¹¡«¡«
>> >> Æäʵ֪²»ÖªµÀ¹«Ë¾Ãû³Æ¶¼OKÀ²£¬¹Ø¼üÊÇÒª¿´ÓÐûÓиÐÐËȤµÄÅóÓÑ¡£
>> >
>> >
>> > IBM ÕиöÈ˶¼ÕâÑùº¦Ðߵİ¡£¡
>> ÓÐÐÄÖ®ÈË£¬ÔÞ£¡
>> Æäʵº¦ÐßµÄÔ­ÒòÊÇÏë˵Èôó¼ÒÊdzå×ÅÕâ¸öְλ¶ø²»Êǹ«Ë¾À´µÄ¡£ £»£©
>>
>> >
>> >>
>> >>>>>
>> >>>>> ÔÚ 2012Äê9ÔÂ12ÈÕ ÉÏÎç11:03£¬Ying Chen <justin.nankai at gmail.com>дµÀ£º
>> >>>>>
>> >>>>>> Õâ¸öְλ¹¤×÷Ç¿¶ÈÔõÑù£¿ÐèÒª¶à¾­³£¼Ó°à£¿ÎÒÈÏʶµÄsupport engineerÿÌì18СʱÊÖ»ú²»ÀëÉí¡£
>> >>>>>>
>> >>>>>>
>> >>>>> --
>> >>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>> --
>> >>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>>
>> >>>
>> >>> --
>> >>>
>> >>> Vincent Li
>> >>>
>> >>> --
>> >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >> Regards,
>> >> YeeYaa (Simon Yan)
>> >>
>> >> http://simonyan.fedorapeople.org/
>> >>
>> >> --
>> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
>>
>> --
>> Regards,
>> YeeYaa (Simon Yan)
>>
>> http://simonyan.fedorapeople.org/
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list