[FZH] 2012-09-14 IRC 聚会记录/Fedora 18 Alpha 发布时间及测试

Ying Chen justin.nankai at gmail.com
Fri Sep 14 15:01:28 UTC 2012


ÏÖÔÚµÄϵͳԽ×öÔ½¸´ÔÓ£¬ÓÐwindows»¯µÄÇãÏò¡£ÎÒ»¹ÊÇ×îϲ»¶fedora 12£¬¼òµ¥Îȶ¨¿ìËÙ£¬perfect¡«¡«

2012/9/14 May Fu <askfuhu在gmail.com>

> ÎÒµÄÆô¶¯ºó¾Í»á±ÀÀ££¬»°Ëµ¿´µ½Veer¡£¡£
>
> 2012/9/14 <jcomee在gmail.com>
>
> > Ðµİ²×°³ÌÐòºÜ±ðŤ, Ò»Íò¸ö²»Ï°¹ß. ¿´ÉÏÈ¥ºÜÃÀ,ºÜ¼òµ¥,ÓÃÆðÀ´¼È²»¼òµ¥Ò²²»ÃÀ,¶øÇÒÓÐÇ¿Áҵı»µ÷Ï·µÄ¸Ð¾õ!
> >
> >
> >
> > -- Sent from my HP Veer
> >
> > ------------------------------
> > On Sep 14, 2012 8:53 PM, Tiansworld <tiansworld在fedoraproject.org>
> wrote:
> >
> > Fedora ÖÐÎÄÉçÇø IRC ÖÜÎå¾Û»á¼Ç¼
> >
> >
> http://meetbot.fedoraproject.org/fedora-zh/2012-09-14/fedora-zh.2012-09-14-12.13.html
> >
> > Ö÷Òª½éÉÜÁË Fedora 18 Alpha ·¢²¼Ê±¼ä¼°²âÊÔ
> > Alpha Ô¤¶¨ 9-18 ·¢²¼
> > 9-18 i18n ²âÊÔ https://fedoraproject.org/wiki/Test_Day:2012-09-18_i18n
> > 9-20 l10n ²âÊÔ https://fedoraproject.org/wiki/Test_Day:2012-09-20_l10n
> >
> > ÕæÐÄÏ£Íû¸÷λʹÓÃÕß½ìʱ½øÐвâÊÔ²¢¸øÓè·´À¡¡£
> >
> > ²âÊÔ¹ý³ÌºÜ¼òµ¥¡£ÏÂÔØ live °æ±¾ÓÃÐéÄâ»ú°²×°»òÔËÐнøÐм´¿É¡£
> > ²âÊÔ½öÕë¶Ô Fedora ×ÔÓÐ×é¼þ£¬²¢²»°üÀ¨ÉÏÓÎ (Èç GNOME/KDE µÈ) ÏîÄ¿¡£
> > Èç¹û²âÊÔÖÐÓöµ½ÊôÓÚÉÏÓÎÏîÄ¿µÄÎÊÌ⣬»¹ÇëÓë¶ÔÓ¦ÏîÄ¿ÁªÏµ¡£
> >
> > ÔÚÏÂÏÈл¹ý¡£
> > --
> > Regards,
> >
> > Tiansworld
> > Fedora Project Contributor
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list