[FZH] vlc / mplayer安装问题

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Fri Aug 16 02:11:53 UTC 2013


Robin

ÕæÊÇÈÃÄã˵×ÅÁË£¬ ÎÒ»¹ÕâÊÇ·¸ÁËÕâ¸ö²»¸Ã·¸µÄ´íÎó£¬ÆôÓÃrpmfusion-freeÔ´¸ã¶¨;
ÕæÊDz»ºÃÒâ˼£¬µ¢ÎóÁË´ó¼ÒµÄʱ¼äÁË

yum install mplayer vlc --enablerepo=rpmfusion-free
On Thu, Aug 15, 2013 at 4:54 PM, Robin Lee <robinlee.sysu在gmail.com> wrote:

> yum --enablerepo=rpmfusion-free ....
>
> yum Ìí¼ÓÕâ¸öÑ¡ÏîÔÙÊÔÊÔ¡£ºÃÏñÄãÖ»¼ÓÁË rpmfusion µÄ updates Ô´£¬Ã»ÓÐ base Ô´
>
>
> On Thu, Aug 15, 2013 at 3:03 PM, Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
> wrote:
>
> > ²»ºÃÒâ˼ǰÃæÍü¼ÇÁгö±¾µØµÄrepoÁË
> >
> > *±¾µØÔ´*
> > *
> > *
> > *sudo yum repolist*
> > ÒѼÓÔزå¼þ£ºlangpacks, refresh-packagekit, versionlock
> > Ô´±êʶ                         Ô´Ãû³Æ
> >                    ״̬
> > fedora/19/x86_64                    Fedora 19 - x86_64
> >                       36,253
> > rpmfusion-free-updates/19/x86_64            RPM Fusion for
> > Fedora 19 - Free - Updates              117
> > rpmfusion-nonfree-updates/19/x86_64          RPM Fusion for
> > Fedora 19 - Nonfree - Updates            111
> > updates/19/x86_64                   Fedora 19 -
> x86_64 -
> > Updates                   11,244
> > repolist: 47,725
> >
> > *ll /etc/yum.repos.d/*
> > ×ÜÓÃÁ¿ 60
> > -rw-r--r-- 1 root root 1144 6ÔÂ 22 07:24 fedora.repo
> > -rw-r--r-- 1 root root 1105 6ÔÂ 22 07:24 fedora-updates.repo
> > -rw-r--r-- 1 root root 1163 6ÔÂ 22 07:24 fedora-updates-testing.repo
> > -rw-r--r-- 1 root root  60 8ÔÂ 15 10:04 media.repo
> > -rw-r--r-- 1 root root 1241 3ÔÂ 14 04:10 rpmfusion-free-rawhide.repo
> > -rw-r--r-- 1 root root 1213 7ÔÂ 24 10:48 rpmfusion-free.repo
> > -rw-r--r-- 1 root root 1172 6ÔÂ 29 05:44 rpmfusion-free.repo.rpmnew
> > -rw-r--r-- 1 root root 1210 7ÔÂ 24 10:49 rpmfusion-free-updates.repo
> > -rw-r--r-- 1 root root 1170 3ÔÂ 14 04:10
> rpmfusion-free-updates.repo.rpmnew
> > -rw-r--r-- 1 root root 1230 6ÔÂ 29 05:44
> > rpmfusion-free-updates-testing.repo
> > -rw-r--r-- 1 root root 1295 3ÔÂ 14 04:11 rpmfusion-nonfree-rawhide.repo
> > -rw-r--r-- 1 root root 1258 7ÔÂ 24 10:49 rpmfusion-nonfree.repo
> > -rw-r--r-- 1 root root 1217 6ÔÂ 29 05:49 rpmfusion-nonfree.repo.rpmnew
> > -rw-r--r-- 1 root root 1215 3ÔÂ 14 04:11 rpmfusion-nonfree-updates.repo
> > -rw-r--r-- 1 root root 1275 6ÔÂ 29 05:49
> > rpmfusion-nonfree-updates-testing.repo
> >
> > * grep enable *testing*.repo*
> > fedora-updates-testing.repo:enabled=0
> > fedora-updates-testing.repo:enabled=0
> > fedora-updates-testing.repo:enabled=0
> > rpmfusion-free-updates-testing.repo:enabled=0
> > rpmfusion-free-updates-testing.repo:enabled=0
> > rpmfusion-free-updates-testing.repo:enabled=0
> > rpmfusion-nonfree-updates-testing.repo:enabled=0
> > rpmfusion-nonfree-updates-testing.repo:enabled=0
> > rpmfusion-nonfree-updates-testing.repo:enabled=0
> >
> >
> >
> > *¿ªÆôÁËtestingµÄÔ´£¬ÔÙ°²×° ÒÀÈ»ÎÞЧ*
> > *
> > *
> > [root在localhost yum.repos.d]# yum install vlc
> > --enablerepo=rpmfusion-free-updates-testing
> > --enablerepo=rpmfusion-nonfree-updates-testing
> > ÒѼÓÔزå¼þ£ºlangpacks, refresh-packagekit, versionlock
> > rpmfusion-nonfree-updates-testing
> >              | 3.3 kB 00:00:00
> > rpmfusion-nonfree-updates-testing/19/x86_64/primary_db
> >               | 12 kB 00:00:00
> > rpmfusion-nonfree-updates-testing/19/x86_64/group_gz
> >               | 998 B 00:00:00
> > ÕýÔÚ½â¾öÒÀÀµ¹Øϵ
> > --> ÕýÔÚ¼ì²éÊÂÎñ
> > ---> Èí¼þ°ü vlc.x86_64.0.2.0.8-2.fc19 ½«±» °²×°
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ vlc-core(x86-64) = 2.0.8-2.fc19£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> vlc-2.0.8-2.fc19.x86_64
> > ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libvlccore.so.5()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü vlc-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ¼ì²éÊÂÎñ
> > ---> Èí¼þ°ü vlc-core.x86_64.0.2.0.8-2.fc19 ½«±» °²×°
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ live555(x86-64) = 2013.04.30£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> > vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libavformat.so.54(LIBAVFORMAT_54)(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> > vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libavcodec.so.54(LIBAVCODEC_54)(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> > vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libpostproc.so.52(LIBPOSTPROC_52)(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> > vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libavutil.so.52(LIBAVUTIL_52)(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> > vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libswscale.so.2(LIBSWSCALE_2)(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> > vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libavcodec.so.54()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64
> > ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libliveMedia.so.7()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64
> > ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libavformat.so.54()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64
> > ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libgroupsock.so.0()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64
> > ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libpostproc.so.52()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64
> > ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libBasicUsageEnvironment.so.0()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> > vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libx264.so.130()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64
> ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libUsageEnvironment.so.0()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> > vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libavutil.so.52()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64
> ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libswscale.so.2()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64
> ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ¼ì²éÊÂÎñ
> > ---> Èí¼þ°ü ffmpeg-libs.x86_64.0.1.2.2-1.fc19 ½«±» °²×°
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libx264.so.130()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> ffmpeg-libs-1.2.2-1.fc19.x86_64
> > ÐèÒª
> > ---> Èí¼þ°ü vlc-core.x86_64.0.2.0.8-2.fc19 ½«±» °²×°
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ live555(x86-64) = 2013.04.30£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> > vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libliveMedia.so.7()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64
> > ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libgroupsock.so.0()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64
> > ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libBasicUsageEnvironment.so.0()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> > vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libx264.so.130()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64
> ÐèÒª
> > --> ÕýÔÚ´¦ÀíÒÀÀµ¹Øϵ libUsageEnvironment.so.0()(64bit)£¬Ëü±»Èí¼þ°ü
> > vlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 ÐèÒª
> > --> ½â¾öÒÀÀµ¹ØϵÍê³É
> > ´íÎó£ºÈí¼þ°ü£ºvlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 (rpmfusion-free-updates)
> >      ÐèÒª£ºlive555(x86-64) = 2013.04.30
> > ´íÎó£ºÈí¼þ°ü£ºvlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 (rpmfusion-free-updates)
> >      ÐèÒª£ºlibgroupsock.so.0()(64bit)
> > ´íÎó£ºÈí¼þ°ü£ºvlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 (rpmfusion-free-updates)
> >      ÐèÒª£ºlibUsageEnvironment.so.0()(64bit)
> > ´íÎó£ºÈí¼þ°ü£ºvlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 (rpmfusion-free-updates)
> >      ÐèÒª£ºlibx264.so.130()(64bit)
> > ´íÎó£ºÈí¼þ°ü£ºvlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 (rpmfusion-free-updates)
> >      ÐèÒª£ºlibBasicUsageEnvironment.so.0()(64bit)
> > ´íÎó£ºÈí¼þ°ü£ºvlc-core-2.0.8-2.fc19.x86_64 (rpmfusion-free-updates)
> >      ÐèÒª£ºlibliveMedia.so.7()(64bit)
> > ´íÎó£ºÈí¼þ°ü£ºffmpeg-libs-1.2.2-1.fc19.x86_64 (rpmfusion-free-updates-testing)
> >      ÐèÒª£ºlibx264.so.130()(64bit)
> > Äú¿ÉÒÔ³¢ÊÔÌí¼Ó --skip-broken Ñ¡ÏîÀ´½â¾ö¸ÃÎÊÌâ
> > Äú¿ÉÒÔ³¢ÊÔÖ´ÐУºrpm -Va --nofiles --nodigest
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > On Thu, Aug 15, 2013 at 2:30 PM, Hu Fu <askfuhu在gmail.com> wrote:
> >
> > > Maybe you have other packages already installed on your system that
> have
> > > dependencies on other packages at a different version level than VLC
> > > requires, hence the errors. I assume you have both atrpms and rpmforge
> > > repositories installed? If so, disable rpmforge and try reinstalling
> vlc,
> > > or try with an older version of vlc...
> > >
> > >
> > > 2013/8/15 Zhenbo Li <litimetal在gmail.com>
> > >
> > > > ÔÚ 2013Äê8ÔÂ15ÈÕÏÂÎç2:17£¬Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com> дµÀ£º
> > > > >
> > > > >
> > > > > ³ýÁËÇ°ÃæÌáµ½µÄkde-setting-kdmµÄÎÊÌâÍ⣬°²×°ÒÔϵÄÈí¼þÎÊÌâ¶à¶à
> > > > > ´ó¼Ò°ïæ¿´Ï£¬Ð»Ð»¡«
> > > >
> > > >
> > > > ÇëÎÊÄãµçÄÔÉ϶¼ÓÐÄÄЩԴ£¿testing Ö®ÀàµÄ¿ªÃ»¿ª£¿
> > > >
> > > > --
> > > > Have a nice day!
> > > > Zhenbo Li
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list