[FZH] 咨询关于SSD搭配Linux

Xie Yunpeng woqimingweipeng at gmail.com
Tue Dec 3 07:35:27 UTC 2013


ÏÖÔÚssd»¹ÊÇintelµÄ×înb£¬²»¹ýËüÃ÷ÏԱȱðµÄÅÆ×Ó¹óһЩ£¬ÏÖÔÚ·þÎñÆ÷µÄssd´ó¶àÊÇintelµÄ£¬ÆäËüµÄÈýÐÇ¡¢½ðÊ¿¶ÙºÍÉÁµÏµÄ±È½Ï¿É¿¿Ò»Ð©£¬ÍƼöÈýÐÇ


ÔÚ 2013Äê12ÔÂ3ÈÕÏÂÎç3:24£¬panfei <cnweike在gmail.com>дµÀ£º

> ÎÒÓõÄÕâ¸ö£¬È¥ÄêÂòµÄ£¬ÓÃ×Å»¹ÐУºhttp://item.jd.com/918607.html
>
>
> ÔÚ 2013Äê12ÔÂ3ÈÕÏÂÎç3:22£¬Wankey Cheng <wankeycheng在gmail.com>дµÀ£º
>
> > °´ÕÕÒ×ѸÉϵı¨¼ÛÀ´¿´µÄ»°£¬120GÔÚ700ÒÔÄڵĻù±¾¶¼ÄܳÐÊÜ
> >
> >
> > ÔÚ 2013Äê12ÔÂ3ÈÕÏÂÎç3:03£¬Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > ¼Û¸ñÊÊÖÐÓôʲ»µ±£¬Ö±½Ó±¨¼Û¸ñÇø¼ä°É¡£
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> ²»Ñ§Ï°£¬²»ÖªµÀ
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list