[FZH] 咨询关于SSD搭配Linux

Aron Xu happyaron.xu at gmail.com
Tue Dec 3 07:53:41 UTC 2013


2013/12/3 Xie Yunpeng <woqimingweipeng在gmail.com>:
> ÊÇÈ¥Äê»òÕßÇ°ÄêÂòµÄÁË°É£¬ÄǸöʱºò³ýÁËintelÆäËü¼¸¸öÅÆ×ÓÎÊÌⶼ±È½Ï¶à£¬ÏÖÔÚ³öÎÊÌâµÄ¾Í±È½ÏÉÙ¼ûÁË¡£
> ²»ÖªµÀÊÇ·ñ¿ªÁËAHCI£¬ÓÐûÓÐÁªÏµ¹ýÈýÐǽâ¾ö£¬¸Ð¾õÕâÖÖÐÔÄÜÃ÷ÏÔϽµ»¹ÊDz»Õý³£µÄ¡£
>

Ò»Äê¶àÒÔÇ°£¬¿Í·þ´ð¸´±íʾû°ì·¨¡£

>
> ÔÚ 2013Äê12ÔÂ3ÈÕÏÂÎç3:42£¬Aron Xu <happyaron.xu在gmail.com>дµÀ£º
>
>> 2013/12/3 Xie Yunpeng <woqimingweipeng在gmail.com>:
>> >
>> ÏÖÔÚssd»¹ÊÇintelµÄ×înb£¬²»¹ýËüÃ÷ÏԱȱðµÄÅÆ×Ó¹óһЩ£¬ÏÖÔÚ·þÎñÆ÷µÄssd´ó¶àÊÇintelµÄ£¬ÆäËüµÄÈýÐÇ¡¢½ðÊ¿¶ÙºÍÉÁµÏµÄ±È½Ï¿É¿¿Ò»Ð©£¬ÍƼöÈýÐÇ
>> >
>>
>> ÈýÉ£µÄµ¹ÊÇÓгöÏÖʹÓÃÒ»Äê×óÓÒÐÔÄÜÃ÷ÏÔϽµµÄÎÊÌ⣬ÎÒµÄÅóÓÑÀïÒѾ­³öÁ˼¸¸ö£¬²»ÖªµÀÊÇÆÕ±éÎÊÌ⻹ÊǸö±ðÏÖÏó¡£
>>
>>
>> --
>> Regards,
>> Aron Xu
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
Aron Xu


More information about the Chinese mailing list