[FZH] 请教:如何配置基于信任主机的无密码SSH访问

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Mon Feb 4 15:43:09 UTC 2013


2013/2/4 Å£²©¶÷ <im.newborn at qq.com>

> Ò»°ãÀ´ËµÄã¿ÉÄÜÐèÒªÒ»¸öĿ¼·þÎñ£¬±ÈÈçLDAP¡£È»ºóÈç¹ûľÓеĻ°£¬·þÎñÆ÷ÉÏ´ó¸ÅÓкͿͻ§»ú¶ÔÓ¦µÄÕʺţ¬°Ñ¿Í»§»úÓû§µÄssh¹«Ô¿Ð´Èëµ½·þÎñ»ú¶ÔÓ¦Óû§¼ÒĿ¼
> .ssh/authorized_keysÀïÍ·¡£È»ºó¿Í»§»úµÇ½¾Í²»ÐèÒªÃÜÂëÁË
>
лл»Ø¸´¡£
Õâ¸ö·½·¨ÎÒ֮ǰ×ö¹ýûÓÐʲôÎÊÌâ¡£µ«ÊDz»ÊǺÜÂú×ãÏÖÔÚµÄÐèÇó¡£ÄúÌáµ½µÄÕâ¸ö·½·¨ÊÇ¡°Ã¿Óû§¡±µÄÅäÖá£ÎÒÏÖÔÚÐèÒªµÄÊÇÒ»¸ö¡°»ùÓÚÐÅÈÎÖ÷»ú¡±µÄÅäÖá£
Ò²¾ÍÊÇ˵£¬´ÓÕâ¸ö¡°ÐÅÈΡ±µÄÖ÷»ússhµ½Ô¶¶Ë·þÎñÆ÷¾ÍÎÞÐèÃÜÂ룬²»¹ÜÓÃÄĸöÕË»§¡£>
>
>
>
> ------------------ Original ------------------
> From:  "Simon Yan"<simonyan at fedoraproject.org>;
> Date:  Mon, Feb 4, 2013 08:28 PM
> To:  "Fedora Chinese"<chinese at lists.fedoraproject.org>;
>
> Subject:  [FZH] Çë½Ì£ºÈçºÎÅäÖûùÓÚÐÅÈÎÖ÷»úµÄÎÞÃÜÂëSSH·ÃÎÊ
>
>
>
> ÌâĿ˵Ã÷Ö÷ÌâÁË¡£
> ÔÙÀ´µã¶ùÏêϸÐÅÏ¢¡£
>
> Á½±ß¶¼ÊÇRHEL 6£¬OpenSSH×ö·þÎñÆ÷ºÍ¿Í»§¶Ë¡£
> ÍøÉÏËÑÁËһϣ¬Óи÷ÖÖ²»Ì«ÏàͬµÄ°æ±¾¡£ÕÕ׿¸¸ö×öÁËһϷ¢ÏÖÒÀÈ»²»³É¹¦¡£²»ÖªµÀÄÄλÀÏʦÓÐ֮ǰÅäÖóɹ¤×÷µÄ¿É·ñ·ÖÏíһϾ­Ñ飿
>
> ÏÈÐÐл¹ý¡£
>
> --
> Regards,
> YeeYaa (Simon Yan)
>
> http://simonyan.fedorapeople.org/
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list