[FZH] 如何给LibreOffice报兼容性bug

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Tue Feb 5 11:36:33 UTC 2013


ËäÈ»ÎÒûÔõôÓùýLibreOffice£¬µ«ÊÇÎÒ¾õµÃ¸ñʽ´íλµÄÎÊÌâºÜÓпÉÄܲ»»á×÷Ϊһ¸öbugÈ¥fix¡£
ÔÚÌØÐÔÁбíÀïÈç¹ûûÓÐÁгö100%¼æÈݱð¼ÒµÄµÄ¸ñʽµÄ»°£¬ÄÇ˵Ã÷ÕâÊǸöÕý³£ÏÖÏó¡£×î¶àËã¶àÒ»¸öenhancementÀ´Åª¡£
ÁíÍ⣬Õâ¸öbug×îºÃÊDZ¨ÔÚÉÏÓΣ¬RHµÄbugzillaÀïÃ汨µÄ»°Ò»¶¨»á±»closed upstream¡£


2013/2/5 Ma Xiaojun <damage3025 at gmail.com>

> ²âÊÔÓÃLO°æ±¾Îª3.6.3£¬»òÐíÎÒ¿ÉÒÔÔÙÓÿ췢²¼µÄ4.0.0²âÊÔһϡ£
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list