[FZH] 请教:如何配置基于信任主机的无密码SSH访问

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Wed Feb 6 11:32:16 UTC 2013


2013/2/6 panfei <cnweike at gmail.com>

> ÓбØÒªÍƼöһϡ¾Öǻ۵ÄÌáÎÊ¡¿ http://wiki.woodpecker.org.cn/moin/AskForHelp
>
лл¡£
¶àÄêÇ°¾Í¿´¹ý²¢¼ùÐÐÖÁ½ñ¡£


>
>
>
> ÔÚ 2013Äê2ÔÂ6ÈÕÏÂÎç4:47£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>дµÀ£º
>
> > Ôõô·¢»ðÁË
> > ÔÚ 2013-2-6 ÏÂÎç4:37£¬"microcai" <microcai at fedoraproject.org>дµÀ£º
> >
> > > ÄÇôÄãÕâ¸öɵ±ÆΪɶ²»Ò»¿ªÊ¼¾Í½âÊÍÇå³þÄØ£¿°×°×ÈÃÄÇô¶àÈ˲ÂÄãµÄÐèÇó²ÂÁËÄÇô¾Ã¡£Äã¾õµÃÄã²Ùµ°²»£¿
> > >
> > > ÔÚ 2013Äê2ÔÂ5ÈÕÏÂÎç7:28£¬Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org> дµÀ£º
> > > > ¶àл¸÷λµÄ»Ø¸´¡£
> > > > ÎÒÔÙÏêϸ˵һÏÂÐèÇóºÃÁË¡£
> > > >
> ¼Ù¶¨Á½Ì¨»úÆ÷ÉϵÄÓû§ÊÇͬ²½µÄ£¬¼´±¾µØclientºÍserverÉÏpasswd¡¢group¡¢shadowʲôµÄÎļþ¶¼Ïàͬ¡££¨¿ÉÒÔ²»¿¼ÂÇÕË»§ÎÊÌ⣩
> > > >
> > >
> >
> ÎÒÏÖÔÚÏë´Óclientµ½serverÉÏÓÃÈÎÒâÓû§¶¼¿ÉÒÔ²»ÒªÃÜÂëssh¹ýÈ¥¡£Ï£ÍûÊÇ»ùÓÚÖ÷»úµÄÐÅÈÎÈÏÖ¤£¨opensshÀïÃæÓÐÒ»¸öHostbasedAuthenticationÑ¡Ï¡£Ò²¾ÍÊÇÔÚserverÉÏÎÒ¾ÍÏàÐÅÄãÕą̂client
> > > > ssh¹ýÀ´µÄÕË»§Á´½Ó¶¼ÊÇ¡±ºÃÈË¡°£¬¶¼ÔÊÐíÄãͨ¹ý¡£
> > > > Ò²¾ÍÊÇ˵£¬µ¥¶ÀµÄÕË»§²»ÐèÒªÔÙ×ö´«Ê乫Կ±£´æÔÚserverµÄ~/.ssh/authorized_keysÀïÃæÕâÑùµÄ²Ù×÷¡£
> > > > Ôݲ»¿¼ÂÇ°²È«ÒòËØ¡£
> > > >
> > > > ²»ÖªµÀÎÒ½âÊÍÃ÷°×ÁËûÓС£
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > On Tue, Feb 5, 2013 at 11:55 AM, Christopher Meng <
> cickumqt at gmail.com
> > > >wrote:
> > > >
> > > >> ¹ÜÀí²ã°Ñtcp wrapperŪºÃ¶àºÃ~
> > > >> --
> > > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >>
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > Regards,
> > > > YeeYaa (Simon Yan)
> > > >
> > > > http://simonyan.fedorapeople.org/
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> ²»Ñ§Ï°£¬²»ÖªµÀ
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list