[FZH] 请教:如何配置基于信任主机的无密码SSH访问

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Wed Feb 6 11:37:25 UTC 2013


2013/2/6 microcai <microcai at fedoraproject.org>

> ÄÇôÄãÕâ¸öɵ±ÆΪɶ²»Ò»¿ªÊ¼¾Í½âÊÍÇå³þÄØ£¿°×°×ÈÃÄÇô¶àÈ˲ÂÄãµÄÐèÇó²ÂÁËÄÇô¾Ã¡£Äã¾õµÃÄã²Ùµ°²»£¿
>
¶Ô²»Æð£¬ÍüÁ˻شðÄúµÄÎÊÌâÁË¡£
ÎÒ²»¾õµÃ¡£


>
> ÔÚ 2013Äê2ÔÂ5ÈÕÏÂÎç7:28£¬Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org> дµÀ£º
> > ¶àл¸÷λµÄ»Ø¸´¡£
> > ÎÒÔÙÏêϸ˵һÏÂÐèÇóºÃÁË¡£
> > ¼Ù¶¨Á½Ì¨»úÆ÷ÉϵÄÓû§ÊÇͬ²½µÄ£¬¼´±¾µØclientºÍserverÉÏpasswd¡¢group¡¢shadowʲôµÄÎļþ¶¼Ïàͬ¡££¨¿ÉÒÔ²»¿¼ÂÇÕË»§ÎÊÌ⣩
> >
> ÎÒÏÖÔÚÏë´Óclientµ½serverÉÏÓÃÈÎÒâÓû§¶¼¿ÉÒÔ²»ÒªÃÜÂëssh¹ýÈ¥¡£Ï£ÍûÊÇ»ùÓÚÖ÷»úµÄÐÅÈÎÈÏÖ¤£¨opensshÀïÃæÓÐÒ»¸öHostbasedAuthenticationÑ¡Ï¡£Ò²¾ÍÊÇÔÚserverÉÏÎÒ¾ÍÏàÐÅÄãÕą̂client
> > ssh¹ýÀ´µÄÕË»§Á´½Ó¶¼ÊÇ¡±ºÃÈË¡°£¬¶¼ÔÊÐíÄãͨ¹ý¡£
> > Ò²¾ÍÊÇ˵£¬µ¥¶ÀµÄÕË»§²»ÐèÒªÔÙ×ö´«Ê乫Կ±£´æÔÚserverµÄ~/.ssh/authorized_keysÀïÃæÕâÑùµÄ²Ù×÷¡£
> > Ôݲ»¿¼ÂÇ°²È«ÒòËØ¡£
> >
> > ²»ÖªµÀÎÒ½âÊÍÃ÷°×ÁËûÓС£
> >
> >
> >
> > On Tue, Feb 5, 2013 at 11:55 AM, Christopher Meng <cickumqt at gmail.com
> >wrote:
> >
> >> ¹ÜÀí²ã°Ñtcp wrapperŪºÃ¶àºÃ~
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Regards,
> > YeeYaa (Simon Yan)
> >
> > http://simonyan.fedorapeople.org/
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list