[FZH] 应该算是“软件”这个软件翻译的bug

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Mon Feb 18 02:19:14 UTC 2013


Ìá½»bugÔÚÕâÀ
https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?product=Fedora%20Localization*Yours sincerely,*
*Christopher Meng*

Got problems with Windows? - ReBoot
Got problems with Linux? - Be Root

Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
http://cicku.me


2013/2/18 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>

> Îһظ´ÁË¡£¡£¡£
>
>
>
> *Yours sincerely,*
> *Christopher Meng*
>
> Got problems with Windows? - ReBoot
> Got problems with Linux? - Be Root
>
> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> http://cicku.me
>
>
> 2013/2/18 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>
>
>> ÄãÏȼìÊÓÏÂÕâ¸öÈí¼þ°É¡£
>>
>>
>> ÔÚ 2013Äê2ÔÂ18ÈÕÉÏÎç9:53£¬Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>дµÀ£º
>>
>> > û¿´Ã÷°×¡£
>> >
>> >
>> >
>> > *Yours sincerely,*
>> > *Christopher Meng*
>> >
>> > Got problems with Windows? - ReBoot
>> > Got problems with Linux? - Be Root
>> >
>> > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
>> > http://cicku.me
>> >
>> >
>> > 2013/2/18 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>
>> >
>> > >
>> >
>> ´ó¼ÒÔÚ¡°Èí¼þ¡±Õâ¸öÈí¼þÖÐËÑË÷µã¶«Î÷£¬È»ºóµã»÷ijһ¸ö°ü£¬¿ÉÒÔ¿´µ½ÓÐϽÇÓС°É¾³ýÈí¼þ°ü¡±¡¢¡°·ÃÎÊÏîÄ¿Ö÷Ò³¡±¡¢¡°Îļþ¡±¡¢¡°ÐèÒªµÄÈí¼þ°ü¡±¡¢¡°ÒÀÀµµÄÈí¼þ°ü¡±¡£
>> > >
>> > > µ«ÊÇʵ¼ÊÉÏ£¬×îºóµÄ2¸ö°´Å¥ÔÚÖÐÎÄÀí½âÉ϶¼ÊDz¶àµÄ£¬¸öÈËÍƲâÊÇijһ¸öȱ·¦ÁËÒ»¸ö¡°±»¡±×Ö¡£
>> > >
>> > > Âé·³´ó¼Ò¶¼¿´Ï£¬¼ÙÈçÊÇÓ¦¸ÃÈ¥ÄĶùÉϱ¨bug¡£
>> > > --
>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >
>> >
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> >
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
>


More information about the Chinese mailing list