[FZH] 你会用Fedora做生产环境下的工作机吗?

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Tue Feb 19 01:35:30 UTC 2013


¸ã²»¶®¹ö¶¯Éý¼¶¸ÉÂ²»ÊÇËùÓÐÓû§¶¼Ô¸Ò⵱С°×Êó¡£

Èç¹ûÎÊÌⶼ½â¾ö²»ÁË£¬ÌìÌìÉý¼¶Í棬ÓÐÒâ˼Âð£¿
ÔÚ 2013-2-19 AM9:21£¬"Easior Lars" <easior.lars at yahoo.com>дµÀ£º

> Ìáµ½FedoraµÄ¹ö¶¯Éý¼¶£¬ÎҸоõÏÂÃæÕâÁ½¸ö¶«Î÷ÒѾ­Óë´Ë·Ç³£ÏàÏñÁË£º
> 1¡¢http://fedoraproject.org/wiki/FedUp
> 2¡¢https://fedoraproject.org/wiki/Upgrading_Fedora_using_yum
> ¼È¿É±£³ÖÁËϵͳµÄÎȶ¨ÐÔ£¬ÓÖ¿ÉÎÞÍ´Éý¼¶ÏµÍ³°æ±¾¡£
>
> On Feb 18, 2013, at 10:25 PM, Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>
> wrote:
>
> > ÆäʵÎÒÍêÈ«²»Ã÷°× Fedora Ϊɶ²»×ª×ö¹ö¶¯¸üеķ¢Ðа档²»¹ý¿ª·¢ÁбíÓÐÈËÌáÁËÒ»ÏÂÒÔºó¾Í±»ºäÁËÏÂÈ¥¡£
> >
> > ¹ö¶¯¸üÐÂÒ²¿ÉÒÔÓа汾ºÅµÄ°¡£¬Ò²²»·Á°­Âù½¡¿µµÄ°ëÄêË¢Ò»´Î°æ±¾ºÅ¡£
> >
> > Sent from Transformer Prime
> > On Feb 18, 2013 10:16 PM, "Mike Manilone" <crtmike at gmx.us> wrote:
> >
> >> ÔÚ 2013-02-18Ò»µÄ 20:13 +0800£¬Simon YanдµÀ£º
> >>> ÎÒÆäʵ¾õµÃºÜºÃÆ棬×î½üµÄFedora/GNOME±»´ó¼ÒͲÛÎÞÊý¡£ÎÒÏëÖªµÀ¾¿¾¹ÓжàÉÙÈËÓÃFedora×ö×Ô¼ºµÄÖ÷Á¦»ú²ÎÓëÉú²ú»·¾³µÄ£¿
> >>> Èç¹ûûÓÐÔÚÓõĻ°£¬ÄÇôÄã»áÑ¡ÔñLinuxµÄÄĸö·¢ÐаæÄØ£¿ÎªÊ²Ã´£¿
> >>>
> >> ÎÒ›]ÓÐɶҪÉú®aµÄ£¬Ö»ÊÇ‚€ÈËʹÓ㬲»ÄܽÐÉú®a­h¾³°É XD
> >> Ö÷Á¦Ïµ½yµ¹ÊÇ£¬Win7 µÄÓ|Ãþ°åÓІ–î}£¬·´µ¹ Fedora Ϲ¤×÷Õý³£¡£
> >>
> >> Fedora 18 x86_64
> >> GNOME 3
> >>
> >> ÎÒÊÇ Fedora 13 ²Å¼ÓÈëµÄÐÂÈË£¬²»ß^Ò²ËãÊÇÄ¿¶ÃÁË Fedora ÔÚÓÑôówòžÉϵİl
> >> Õ¹¡£ÎÒ¬FÔÚʹÓÃµÄ Fedora
> >>
> >> 1) Ö»ÕÛòvÁËÝ”Èë·¨£¬ËùÖ^µÄÕÛòvÖ»ÊÇ show-all-resources
> >> 2) ›]ÓÐÊÖ„ÓÐÞ¸Äϵ½yÔOÖ㨳ýÁË yum µÄ cleanup_requirements_on_remove£©
> >> 3) GNOME ›]Ñb²å¼þ ²»¸ÄÖ÷î}
> >> 4) ›]ÓЁy¸ÄÔ´£¬Ä¬ÕJ¾ÍÄÜßx“ñ×î¿ìµÄ£¬ÑbÔ´ÓõĶ¼ÊÇ RPM£¬ºÁŸo‰ºÁ¦
> >> 5) ›]Ñb GCC ºÍÈκΠ-devel
> >>
> >> ±íʾÕÕ˜ÓÓõÃˬ¡£
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> Cheers,
>
> Easior Lars
>
> easior.lars at yahoo.com
> www.shlug.org
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list