[FZH] =?GB2312?B?UmU6IFtGWkhdIFtPVF0gtPO80tfuz7KaZ7XEjs3W+s7EmW7Kx8qy?= =?GB2312?B?/E4=?=

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Wed Feb 20 10:06:33 UTC 2013


ÎÒ¾õµÃÕâÖ÷Ìâ¿ÉÒÔÈà Kaio À´Éñ¼¶ÍÂ²Û files£¬ÏÖÔÚºÃÏñÊǽРzanata µÄ¼Ò»ï¡£¡£XDD

Sent from HTC One X
On Feb 20, 2013 10:08 AM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:

> Õâ¸öÊÇfedora ʹÓõÄÔÚÏß·­Òë·þÎñµÄÎÊÌâ¡£
> ʵ¼ÊÉÏ£¬ÄãÒªÊÇ°ÑpoÎļþÏÂÔص½±¾µØ£¬Ê¹Óñ¾µØµÄ·­ÒëÈí¼þ£¬ÊÇ¿ÉÒÔ×Ô¼º¹¹½¨Êý¾Ý¿âµÄ£¬¿ÉÒÔ¼«´ó³Ì¶ÈÉÏÌá¸ß·­ÒëËٶȡ£
> µ«ÊǸöÈË˽ÏÂÈÏΪ£¬ÕâÑùµÄ¹¤¾ßºÍ·½·¨Ó¦¸ÃÊÇÖ»ÊǶԶÌÓïÕâÑùµÄ·­ÒëÓÐЧ¹û°É£¿£¡
> ÔÚ 2013-2-20 ÉÏÎç10:02£¬"Caius Chance" <me在kaio.net>дµÀ£º
>
> > ³ýÁ˘˜ʣ¬¹¤¾ßÒ²ºÜÖØÒª¡£
> >
> > ×öÁËһЩÍâ°ü·­×g¹¤×÷£¬½ÓÓ|µ½·­×g˜I½çµÄÁ÷³Ì£»ß@Ò»¿ÌÓXµÃÎÒ‚ƒÒ²ÔSÀËÙMÁ˺ܶàЧÂÊÔÚÖØÑ}µÄ·­×gÉÏ£¬¶ø›]ÓкúõđªÓà TRANSLATION MEMORY
> > ¹¦ÄÜ¡£
> >
> > ÏȲ»ÒªÕfÒ»‚€¡¸¼¯ÖС¹µÄ TM
> >
> >
> ·þ„ÕÆ÷»òÕß”µ“þŽì£¬†ÎÊÇʹÓḂ€ÈË°Ñ֮ǰ·­×gµÄ™n°¸·Å»ØÈ¥·­×g¹¤¾ß£¬Ä܉òÔÚÏÂÒ»´Î·­×gÏàËƾä×ӵĕrºò£¬¹¤¾ß×Ô„Óï@ʾŽ×‚€…¢¿¼¡¹ß@‚€¹¦ÄܵÄFEDORAÖÐÎÄ·­×gÕßÒ²²»¶à°É£¿
> >
> > ÅäÖúÃß@‚€£¬ÎÒÓHÉíówówòžµ½¿ÉÒÔ°Ñ·­×g•rég¿s¶ÌŽ×±¶µ½Ê®Ž×±¶Ö®×VµÄ¡£
> >
> > K410
> >
> >
> > 2013/2/20 Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>
> >
> > > Ïà·´£¬ÊÇÏÂÓΡ£
> > >
> > > ¾ÍÏñÎÒ˵µÄÕâ¸öÀý×Ó£¬Äã¾õµÃÉÏÓλáÕâÑùÂ
> > >
> > > http://susepaste.org/31fb2a8d
> > > ÔÚ 2013-2-20 AM12:00£¬"Ma Xiaojun" <damage3025在gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > > 2013/2/19 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>:
> > > > > ÉÏÓΣ¿Äú˵µÄÉÏÓÎÊÇ£¿Èí¼þ×÷Õߣ¿´ò°üÕߣ¿·¢ÐÐÉÌ£¿
> > > > > ʵ¼ÊÉÏ×î¶àµÄ·­ÒëÕ߶¼ÊÇÆÕͨµÄÓû§°¥¡£ÏÖÔÚ£¬±ð˵ÎĵµÁË£¬Ã¿Ò»¸öÈí¼þ£¬ÄÜÔÚ½çÃæÉÏ×öµ½100%µÄ¹ú¼Ê»¯¶¼ºÜÀ§ÄÑ£¡
> > > >
> > > > ÎÒµÄÒâ˼ÊÇÓ‘Õ“¡¢ßMÐз­×g¹¤×÷ëyµÀ²»‘ªÔ“ÔÚÉÏÓÎÉç…^£¿
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list