[FZH] =?GB2312?B?UmU6IFtGWkhdILet12eGlu59?=

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Feb 20 23:17:59 UTC 2013


yum ÕâÊÂÎñÓеãÎÞÀåÍ·°¡£¬ºÜ¶àÓû§¿´²»¶®¡£

ÚÀÎÞËùν£¬ÒªÊDz»ºÃ¾Í¸Ä»ØÀ´¡£
ÔÚ 2013-2-21 AM2:57£¬"Weng Xuetian" <wengxt at gmail.com>дµÀ£º

> Õâ¸Äɶ¾¢£¬databaseÁìÓòÀïÃæÊÂÎñÄÚº­ÁËACIDÌØÐԺͰü¹ÜÀíÓÐÏàͬµÄµØ·½¡­¡­Äã²»½ÐÊÂÎñ¾Í¶ªÊ§ÁËÕâЩÒâ˼
>
>
> 2013/2/19 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>
>
> > ûÓкóÎÄ¡£¡£¡£ÄãÓþÍÖªµÀÁË¡£Ã¿¸ö°²×°¹ýжÔعý³Ì¶¼½Ð×öÊÂÎñ¡£¡£¡£
> > ÔÚ 2013-2-20 AM10:02£¬"¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao at gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > Âé·³¸ø³öÇ°ºóÎÄ»·¾³°¥¡£
> > > ÔÚ 2013-2-20 ÉÏÎç10:01£¬"Christopher Meng" <cickumqt at gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > > àÅ¡£ÎÒÌá³öÒ»¸öÎÊÌâ¡£
> > > >
> > > > YumΪÀý£¬transactionÄ¿Ç°·­ÒëΪÊÂÎñ£¬´ó¼ÒÔõô¿´£¿
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list