[FZH] =?GB2312?B?UmU6IFtGWkhdILet12eGlu59?=

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Fri Feb 22 00:14:24 UTC 2013


ÎÊÌâÊÇ´ËÈË»¹ÊÇyumµÄzh_CN coordinator ¡£¡£¡£
ÔÚ 2013-2-21 PM10:09£¬"Easior Lars" <easior.lars at yahoo.com>дµÀ£º

> ÎÒµ¹²»¹ØÐÄÕâ¸ö£¡
> Ö»Òª±ð·­Òë¹ýÁËÍ·£¬
> °ÑÃüÁîÐÐŪ³ÉÁËÖÐÎľͲ»ºÃÍæÁË¡£
>
> On Feb 21, 2013, at 7:17 AM, Christopher Meng <cickumqt at gmail.com> wrote:
>
> > yum ÕâÊÂÎñÓеãÎÞÀåÍ·°¡£¬ºÜ¶àÓû§¿´²»¶®¡£
> >
> > ÚÀÎÞËùν£¬ÒªÊDz»ºÃ¾Í¸Ä»ØÀ´¡£
> > ÔÚ 2013-2-21 AM2:57£¬"Weng Xuetian" <wengxt at gmail.com>дµÀ£º
> >
> >> Õâ¸Äɶ¾¢£¬databaseÁìÓòÀïÃæÊÂÎñÄÚº­ÁËACIDÌØÐԺͰü¹ÜÀíÓÐÏàͬµÄµØ·½¡­¡­Äã²»½ÐÊÂÎñ¾Í¶ªÊ§ÁËÕâЩÒâ˼
> >>
> >>
> >> 2013/2/19 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>
> >>
> >>> ûÓкóÎÄ¡£¡£¡£ÄãÓþÍÖªµÀÁË¡£Ã¿¸ö°²×°¹ýжÔعý³Ì¶¼½Ð×öÊÂÎñ¡£¡£¡£
> >>> ÔÚ 2013-2-20 AM10:02£¬"¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao at gmail.com>дµÀ£º
> >>>
> >>>> Âé·³¸ø³öÇ°ºóÎÄ»·¾³°¥¡£
> >>>> ÔÚ 2013-2-20 ÉÏÎç10:01£¬"Christopher Meng" <cickumqt at gmail.com>дµÀ£º
> >>>>
> >>>>> àÅ¡£ÎÒÌá³öÒ»¸öÎÊÌâ¡£
> >>>>>
> >>>>> YumΪÀý£¬transactionÄ¿Ç°·­ÒëΪÊÂÎñ£¬´ó¼ÒÔõô¿´£¿
> >>>>> --
> >>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>>
> >>>> --
> >>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>
> >>>
> >>> --
> >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> Cheers,
>
> Easior Lars
>
> easior.lars at yahoo.com
> www.shlug.org
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list