[FZH] =?GB2312?B?UmU6IFtGWkhdILet12eGlu59?=

Aron Xu happyaron.xu at gmail.com
Sat Feb 23 08:17:35 UTC 2013


On Feb 23, 2013 10:22 AM, "Easior Lars" <easior.lars在yahoo.com> wrote:
>
> ½ñÌì¿´ÁËÒ»ÏÂgnomeµÄ·­ÒëÁÐ±í£¬
> ÌØÒâ¹Ø×¢²¢°²×°ÁËÒ»ÏÂlatexilaÕâ¿îÈí¼þ£¬
> ÎÒ·¢ÏÖ·­Òë¹ýÍ·ÕâÊÂÕæÊÇÆձ顣
>
> ²»ÖªµÀ @Aron Xu ÔÚ²»ÔÚ£¿
> ÎÒÄܵ÷ÕûÒ»ÏÂlatexilaµÄ·­ÒëÂ
>

·Ç³£»¶Ó­¡£

> On Feb 22, 2013, at 8:14 AM, Christopher Meng <cickumqt在gmail.com> wrote:
>
> > ÎÊÌâÊÇ´ËÈË»¹ÊÇyumµÄzh_CN coordinator ¡£¡£¡£
> > ÔÚ 2013-2-21 PM10:09£¬"Easior Lars" <easior.lars在yahoo.com>дµÀ£º
> >
> >> ÎÒµ¹²»¹ØÐÄÕâ¸ö£¡
> >> Ö»Òª±ð·­Òë¹ýÁËÍ·£¬
> >> °ÑÃüÁîÐÐŪ³ÉÁËÖÐÎľͲ»ºÃÍæÁË¡£
> >>
> >> On Feb 21, 2013, at 7:17 AM, Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>
wrote:
> >>
> >>> yum ÕâÊÂÎñÓеãÎÞÀåÍ·°¡£¬ºÜ¶àÓû§¿´²»¶®¡£
> >>>
> >>> ÚÀÎÞËùν£¬ÒªÊDz»ºÃ¾Í¸Ä»ØÀ´¡£
> >>> ÔÚ 2013-2-21 AM2:57£¬"Weng Xuetian" <wengxt在gmail.com>дµÀ£º
> >>>
> >>>> Õâ¸Äɶ¾¢£¬databaseÁìÓòÀïÃæÊÂÎñÄÚº­ÁËACIDÌØÐԺͰü¹ÜÀíÓÐÏàͬµÄµØ·½¡­¡­Äã²»½ÐÊÂÎñ¾Í¶ªÊ§ÁËÕâЩÒâ˼
> >>>>
> >>>>
> >>>> 2013/2/19 Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>
> >>>>
> >>>>> ûÓкóÎÄ¡£¡£¡£ÄãÓþÍÖªµÀÁË¡£Ã¿¸ö°²×°¹ýжÔعý³Ì¶¼½Ð×öÊÂÎñ¡£¡£¡£
> >>>>> ÔÚ 2013-2-20 AM10:02£¬"¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º
> >>>>>
> >>>>>> Âé·³¸ø³öÇ°ºóÎÄ»·¾³°¥¡£
> >>>>>> ÔÚ 2013-2-20 ÉÏÎç10:01£¬"Christopher Meng" <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º
> >>>>>>
> >>>>>>> àÅ¡£ÎÒÌá³öÒ»¸öÎÊÌâ¡£
> >>>>>>>
> >>>>>>> YumΪÀý£¬transactionÄ¿Ç°·­ÒëΪÊÂÎñ£¬´ó¼ÒÔõô¿´£¿
> >>>>>>> --
> >>>>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> >>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>>>>
> >>>>>> --
> >>>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>>>
> >>>>>
> >>>>> --
> >>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>>
> >>>>>
> >>>> --
> >>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>>
> >>> --
> >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >> Cheers,
> >>
> >> Easior Lars
> >>
> >> easior.lars在yahoo.com
> >> www.shlug.org
> >>
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
>
> Cheers,
>
> Easior Lars
>
> easior.lars在yahoo.com
> www.shlug.org
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list