[FZH] fedora的openJAVA的强依赖

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Feb 27 08:48:42 UTC 2013


Java ÊÇ Fedora µÄ Forbidden item£¬µ±È»²»»áÓС£
ÔÚ 2013-2-27 PM4:40£¬"David Xie" <david.scriptfan at gmail.com>дµÀ£º

> ÄãÃǶ¼ºÃ¸ß¼¶...
> ÎҵĻ·¾³Àï, Óиöopenjdk¾Í¿ÉÒÔÓÃÁË....
>
>
> On Tue, Feb 26, 2013 at 10:14 AM, Ding Yi Chen <dchen at redhat.com> wrote:
>
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > > ÎÒÖ¸µÄµÄÊÇÏÖÔÚ fedora ÖÐµÄ java Èí¼þ°üÓ²ÐÔÒÀÀµ openjdk À²¡£¼´Ê¹ÏµÍ³ÖÐÒѾ­°²×°ÁË oracle java rpm
> > > Ò²»áÔÚ°²×°Ê±×°ÉÏ openjdk¡£
> > >
> > > ÈôÊÇÓÐÐé°ü java µÄ´æÔÚ£¬ÄÇô¾ÍÐèҪ֪ͨ fedora java Ó¦ÓõĴò°üÕßÒÔºóÔÚ spec Àï²»ÄÜдÒÀÀµ openjdk
> > > ÁË£¬ÒªÐ´ÒÀÀµ java¡£
> >
> > Èç¹û´ò°üÕß°´ÕÕ https://fedoraproject.org/wiki/Packaging:Java
> > íÕf£¬‘ªÔ“²»•þÓ²ÐÔÒÀÙ‡ Openjdk
> >
> >
> > --
> > Ding-Yi Chen
> > Software Engineer
> > Internationalization Group
> > DID: +61 7 3514 8239
> > Email: dchen at redhat.com
> >
> > Red Hat, Asia-Pacific Pty Ltd
> > Level 1, 193 North Quay
> > Brisbane 4000
> > Office: +61 7 3514 8100
> > Fax: +61 7 3514 8199
> > Website: www.redhat.com
> >
> > Red Hat, Inc.
> > Facebook: Red Hat APAC | Red Hat Japan | Red Hat Korea | JBoss APAC
> > Twitter: Red Hat APAC | Red Hat ANZ
> > LinkedIn: Red Hat APAC | JBoss APAC
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> ----
> Best Regards,
> David Xie
> Founder of ScriptFan technology community - http://scriptfan.com
> Manager of Xi'an GDG (Google Developer Group)
> http://about.me/davidx
>
> -----------------
> Everything happens for a reason. Attitude determines everything!
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list