[FZH] 征集意见:release party F18 Beijing?

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Fri Jan 4 08:31:12 UTC 2013


On Fri, Jan 4, 2013 at 3:52 PM, David Xie <david.scriptfan at gmail.com> wrote:

> ×òÌìµÄfedoraµÄ»á, ÓÐÈ˲μÓÁËÂð?
>

×ò¶ùÓл᣿


>
>
> 2013/1/4 Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>
>
> > ÎÒÊǺÜÆÚ´ý Fedora 18 ¼ÌÐøÌøƱµÄ¡£
> >
> > Ö»ÒªÔÙÌøƱ¶àÒ»¸öÐÇÆÚ£¬Fedora 16 ¾ÍÈ·¶¨¿ÉÒÔ³ÉΪʷÉÏÉúÃüÖÜÆÚ×µÄ Fedora °æ±¾ÁË¡£
> >
> > Sent From My Heart
> > My Page: http://www.liangsuilong.info
> >
> >
> >
> > 2013/1/4 Tristan Huang <tristan.j.huang at gmail.com>
> >
> > >
> > > Òª²»´º½ÚµÄʱºò·¢²¼°É£¬Ë«Ï²ÁÙÃÅ - -
> > >
> > > Christopher Meng <cickumqt at gmail.com> writes:
> > >
> > > > ½ñÌìίԱ»áÐû²¼ÍƳٷ¢²¼Ò»ÐÇÆÚ¡£¡£¡£¡£
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > > --
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
> ----
> Best Regards,
> David Xie
> Founder of ScriptFan technology community - http://scriptfan.com
> Manager of Xi'an GDG (Google Developer Group)
> http://about.me/davidx
>
> -----------------
> Everything happens for a reason. Attitude determines everything!
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list