[FZH] 咱Fedora Chinese有没有南京的 or 认识在南京的Linux用户组之类的?需要帮助,谢谢!

刘红丹 hongdanliu at gmail.com
Sun Jan 13 04:16:09 UTC 2013


OK!


2013/1/13 Michael Ding <yandy.ding在gmail.com>

> ºÃ°É¡­ÎÒÀí½â´íÎó¡­ÎÒÀ´ÔÚÄϾ©µÄÁбíÀïÎÊÏ¡­
> ÔÚ 2013-1-13 ÉÏÎç11:36£¬"Áõºìµ¤" <hongdanliu在gmail.com>дµÀ£º
>
> > Õâ¸ö£¬ÄãÓеãÎó»áÁËÎÒµÄÒâ˼ÁË
> > ²»ÊÇ˵ÈÃÄã°ïËû¸ã¶¨£¬¶øÊÇ˵£¬Äã¿ÉÒÔ°ïËûÕÒËû¸üÊʺϰïËû¸ã¶¨µÄÈË...  -_-!
> >
> >
> > 2013/1/13 Michael Ding <yandy.ding在gmail.com>
> >
> > > àÅ£¬Ê¹ÓÿÉÒÔÃþË÷Ï£¨²»¹ý¿ÉÕæÐÄûÓùýg3,¸ü²»ÓÃ˵¸¨Öú¹¦ÄÜÁË£©¡£²»¹ý¿ª·¢Ê²Ã´µÄÕæ°ï²»ÉÏÁË£¬ÍæQt£¬²»¸ãgtk ¡­
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> >
> > Best Regards
> > Liu Hongdan
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 

Best Regards
Liu Hongdan


More information about the Chinese mailing list