[FZH] 如何在f18中使用mate 或者Cinnamon桌面

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Jan 16 01:14:47 UTC 2013


¶Ô¡£
ÔÚ 2013-1-16 AM9:12£¬"David Xie" <david.scriptfan at gmail.com>дµÀ£º

> MateºÍCinnamonÊÇ2¸ö×ÀÃæ°É
>
>
> 2013/1/16 Tommy He <lovenemesis at fedoraproject.org>
>
> > °²×°ºÃÁËÖ®ºó°²×°ÕâÁ½¸ö·Ö×飬ȻºóÔٵǼµÄʱºòÑ¡Ôñ¾ÍºÃÁË¡­¡­
> >
> > 2013/1/16 Jason Ma <rosegun38 at gmail.com>:
> > > ¸Õ²Å°²×°ÁËеÄf18,ÔÚ°²×°Ê±ºÃÏñÎÞ·¨Ñ¡Ôñmate & cinnamon×ÀÃ棬°²×°ºÃÁË¿´µ½ÓÐÕâÁ½¸ögroup,µ«ÊDz»ÖªµÀÔõôÇл»£¬ÈçºÎʹÓã¿
> > >
> > > --
> > > Best wishes,
> > >
> > > Jason Ma
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> >
> > --
> > Take a Deep Breath out of Windows
> >
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> ----
> Best Regards,
> David Xie
> Founder of ScriptFan technology community - http://scriptfan.com
> Manager of Xi'an GDG (Google Developer Group)
> http://about.me/davidx
>
> -----------------
> Everything happens for a reason. Attitude determines everything!
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list