[FZH] 如何在f18中使用mate 或者Cinnamon桌面

Jason Ma rosegun38 at gmail.com
Wed Jan 16 01:20:17 UTC 2013


Äã˵µÄºÃÏñ²»ÐУ¬tommy, ûÓп´µ½ÄÄÀïÓÐÑ¡ÔñµÄ°¡£¬±§Ç¸½Øͼ¸½¼þ·¢²»ÉÏÀ´£¬µÇ½ʱֻÄÜÑ¡ÔñÓû§°¡£¬Ã»¿´µ½ÄÄÀïÄÜÑ¡Ôñ×ÀÃæ»·¾³µÄ¡£

2013/1/16 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>

> ¶Ô¡£
> ÔÚ 2013-1-16 AM9:12£¬"David Xie" <david.scriptfan at gmail.com>дµÀ£º
>
> > MateºÍCinnamonÊÇ2¸ö×ÀÃæ°É
> >
> >
> > 2013/1/16 Tommy He <lovenemesis at fedoraproject.org>
> >
> > > °²×°ºÃÁËÖ®ºó°²×°ÕâÁ½¸ö·Ö×飬ȻºóÔٵǼµÄʱºòÑ¡Ôñ¾ÍºÃÁË¡­¡­
> > >
> > > 2013/1/16 Jason Ma <rosegun38 at gmail.com>:
> > > > ¸Õ²Å°²×°ÁËеÄf18,ÔÚ°²×°Ê±ºÃÏñÎÞ·¨Ñ¡Ôñmate &
> cinnamon×ÀÃ棬°²×°ºÃÁË¿´µ½ÓÐÕâÁ½¸ögroup,µ«ÊDz»ÖªµÀÔõôÇл»£¬ÈçºÎʹÓã¿
> > > >
> > > > --
> > > > Best wishes,
> > > >
> > > > Jason Ma
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Take a Deep Breath out of Windows
> > >
> > > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > ----
> > Best Regards,
> > David Xie
> > Founder of ScriptFan technology community - http://scriptfan.com
> > Manager of Xi'an GDG (Google Developer Group)
> > http://about.me/davidx
> >
> > -----------------
> > Everything happens for a reason. Attitude determines everything!
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Best wishes,

Jason Ma


More information about the Chinese mailing list